Slovenský národopis


ISSN 1335-1303 (tlač)
ISSN 1339-9357 (online)
 

Kontaktné údaje

Redakcia Slovenského národopisu
ÚESA SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.:
02 - 52964707, klapka 107
e-mail: 
slovensky.narodopis@savba.sk


Online archív časopisu

Facebook

Slovenský národopis/Slovak Ethnology je vedecký peer-reviewed časopis, ktorý vychádza štyrikrát ročne v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Prvé číslo každého ročníka je v slovenskom a českom jazyku, druhé, tretie a štvrté v anglickom jazyku. Slovenský národopis prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín.
Príspevky uverejnené v časopise sú teritoriálne orientované prevažne na región Strednej Európy. Zameriavajú sa na analýzu sociálnych javov založenú na dátach získaných predovšetkým prostredníctvom metód etnografického terénneho výskum.  Redakcia časopisu preferuje príspevky analytického, teoretického alebo syntetizujúceho charakteru, ktoré prispievajú k aktuálnym diskusiám v sociálnych vedách. Tematicky je časopis sústredený najmä (nie však výhradne) na etnický, kultúrny a historický vývin v Strednej Európe, na sociálne a kultúrne aspekty ekonomickej a politickej transformácie, na modernizačné procesy v urbánnom i rurálnom prostredí, na etnickú a menšinovú problematiku, na problémy kultúrneho dedičstva v európskom kontexte, ako aj na dejiny spoločenskovedných disciplín. Okrem problémovo orientovaných vedeckých štúdií časopis uverejňuje tiež materiály, eseje, diskusie a prehľady, recenzie a eseje o knihách.
Časopis poskytuje priestor na diskusie o kľúčových problémoch v sociálnych vedách, ako aj na kritické komentáre k publikovaným príspevkom. Uverejnené štúdie, materiály, eseje, diskusie a prehľady prešli obojstranne anonymným oponentským konaním, oponenti sa vyberajú z medzinárodného okruhu odborníkov.

 

Výzvy

 

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla 1/2022, ročník 70, zameraného na tému Dobrovoľné a vynútené pohyby obyvateľov (Česko)Slovenska v 20. storočí. Hosťujúcim editorom čísla je Peter Salner (ÚESA SAV). Pre viac informácií kliknite SEM.

Call for the special issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 70, number 2/2022, on the topic Rituals as instruments of social regulation. The guest editors of the issue are Vladimír Bahna (Slovak Academy of Sciences, SK) and Konrad Talmont-Kaminski (University of Bialystok, PL). For more information GO HERE.

Call for the special issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 72, number 3/2022, on the topic of Gossip, Rumours and Conspiracy Theories at the time of crisis. The guest editors of the issue are Elżbieta Drążkiewicz (Institute for Sociology of SAS) and Zuzana Panczová (Institute of Ethnology and Social Anthropology of SAS). For more information GO HERE.

Call for the papers for the special issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 70, number 4/2022, on the topic Anthropological aspects of Recent Czech, Slovak, and Polish experience with secularism and nonreligion. For more informartion GO HERE.

Call for the special issue of Slovak Ethnology / Slovenský národopis, volume 69, number 4/2021, on the topic of Professional, Academic, or Public Engagements and Entanglements of Intangible Cultural Heritage Research. The guest editors of the issue are Kristin Kuutma (UNESCO Chair on Applied Studies of Intangible Cultural Heritage, University of Tartu, Estonia) and Anita Vaivade (UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage Policy and Law, Latvian Academy of Culture, Latvia), co-chairs of the Working Group ‘Cultural Heritage and Property’ of the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF). For more information GO HERE.

Redakcia

Hlavná redaktorka 

Ľubica Voľanská

Zástupkyňa hlavnej redaktorky

Tatiana Zachar Podolinská

Redaktori

Vladimír Potančok
Soňa G. Lutherová

Redakčná rada

Regina Bendix (Univerzita Georga Augusta v Göttingene, Nemecko), Michał Buchowski (Univerzita Adama Miczkiewicza v Poznani, Poľsko), Dušan Deák (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), Ingrid Slavec Gradišnik (Slovinská akadémia vied a umení, Ľubľana, Slovinsko), Juraj Hamar (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), Hana Hlôšková (Slovenská akadémia vied, Slovensko), Miloš Hubina (Mahidolova univerzita, Bangkok, Thajsko), Gabriela Kiliánová (Slovenská akadémia vied, Slovensko), Ullrich Kockel (Univerzita Heriot-Watta v Edinburghu a Ulsterská univerzita, Veľká Británia), Eva Krekovičová (Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovensko), Sam Pack (Kenyon College, Gambier, Ohio, USA), Vladimir Penčev (Bulharská akadémia vied, Sofia, Bulharsko), Dragana Radojičić (Srbská akadémia vied a umení, Belehrad, Srbsko), Klaus Roth (Univerzita Ludwiga Maximiliana v Mníchove, Nemecko), Peter Salner (Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovensko), Martin Šimša (Národní ústav lidové kultury, Strážnice, Česko), Davide Torsello (Univerzita v Bergame, Taliansko), Zdeněk Uherek (Akademie věd České republiky, Praha, Česko), Jelena S. Uzeneva (Ruská akadémia vied, Moskva, Rusko), Helena Wulff (Štokholmská univerzita, Švédsko)

Digitálny archív časopisu

Ročníky časopisu 1953 - 2012 boli zdigitalizované prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR). V digitálnom archíve sme sprístupnili ich obsah vrátane novších ročníkov, pričom verejne prístupné v .pdf formáte sú len tie texty, na zverejnenie ktorých má Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV licenčné práva podľa autorského zákona.
Online digitálny archív Slovenského národopisu
Vyhľadávanie v digitálnom archíve Slovenského národopisu
Bibliografia Slovenského národopisu (1953-2002)

Objednávky a predplatné

SAP - Slovak Academic Press, s. r. o.,
Bazová 2
821 08 Bratislava
e-mail: sap@sappress.sk

Pokyny pre prispievateľov

Pravidlá prijímania rukopisov nájdete tu.

Publikačná etika a prax

Slovenský národopis vyžaduje vysoké štandardy v publikačnej etike a v zamedzení porušovania publikačnej praxe. Publikuje etické pravidlá určené autorom, recenzentom, redaktorom a vydavateľovi. Časopis prijíma len pôvodné rukopisy, ktoré neboli už predtým publikované alebo nie sú v tom čase zaslané inému vydavateľovi, sú napísané uvádzanými autormi, neobsahujú nezákonné vyhlásenia, neporušujú práva iných a náležite citujú zdroje. Recenzné konanie je anonymné. Recenzenti by nemali mať konflikty záujmov voči posudzovaným článkom. Ich rozhodnutia by mali byť objektívne. Redaktori a vydavateľ musia vykonávať všetky kroky potrebné na zaručenie kvality vydávaných článkov. Prípadné problémy naši redaktori riešia v súlade s dokumentom Publishing Ethics Resource Kit vytvoreným spoločnosťou Elsevier. Viac informácií o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi nájdete online tu.    

Vyhlásenie o voľnom prístupe 

Časopis Slovenský národopis/Slovak Ethnology je časopis s voľným prístupom podľa definície BOAI, pričom jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii CC-BY. Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené kopírovať alebo rozširovať jeho obsah, čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora. Obsah môže byť použitý na akýkoľvek účel, vrátane komerčného.   

Recenzné konanie 

Viac o recenznom konaní a pravidlách pre recenzentov nájdete online tu.

Galéria: 
Zobraziť plávajúce menu