SLOVENSKÝ NÁRODOPIS 1/2018


ISSN 1335-1303 (tlačené vydanie)
ISSN 1339-9357 (online)
Kontaktné údaje
Redakcia Slovenského národopisu
Ústav etnológie SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava 1
Tel.: 02 - 52964707, klapka 110
e-mail: slovensky.narodopis@savba.sk
Facebook

OBSAH

Téma čísla: digitálna etnológia

EDITORIÁL

GOGORA, Andrej: Editoriál 1

ŠTÚDIE

HSU, Umi W. F.: Digitálna etnografia na ceste k rozšírenému empirizmu: Nový metodologický rámec
AMBRÓZOVÁ, Jana: Aplikácia digitálnych technológií vo výskume tradičnej inštrumentálnej hudby na Slovensku
MURIN, Ivan, MIDULA, Pavol: Etnografia s využitím digitálnych analytických programov (CAQDAS) a geografických informačných systémov (GIS)

MATERIÁLY

DITMAROVÁ, Lucia: Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra – epizódy jedného digitalizačného projektu

VYHRADENÉ PRE

KUBISA, Tomáš, GOGORA, Andrej: Stav textového archívu Ústavu etnológie SAV a možnosti jeho digitálneho spracovania
HANÁK, Miroslav: Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry. Projekt –  databáza – sprístupnenie

EDITORIÁL

KILIÁNOVÁ, Gabriela: Editoriál 2

ŠTÚDIE

DUCHÁČEK, Milan: Karel Chotek a Cerovo: od iniciace k specializaci (causerie k půlstoleté proměně terénního výzkumu)
HLOŠKOVÁ, Hana: Andrej Melicherčík – osobnosť v dobe, doba v osobnosti (na príklade jednej bádateľskej témy)

RECENZIE

Inšpiratívne výsledky v etnologickom/antropologickom bádaní v Srbsku: Glasnik Etnografskog instituta SANU, roč. 64 o migrácii (Gabriela KILIÁNOVÁ)
Soňa G. Lutherová, Miroslava Hlinčíková (Eds.): Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti (Adam WIESNER)
Daniel Drápala: Portáši. Historie a tradice (Peter SLAVKOVSKÝ)

SPRÁVY

Valné zhromaždenie Českej národopisnej spoločnosti, z. s. a konferencia „V pohybu“ – migrace, mobilita a transport pohledem etnologie (19. – 21. 9. 2017, Znojmo, Česká republika) (Hana HLOŠKOVÁ)
„Etnologie pro 21. století“ – konferencia českých (moravských)  a slovenských univerzitných pedagógov a doktorandov (15. – 16. 11. 2017, Brno, Česká republika) (Kornélia JAKUBÍKOVÁ)
Výskumné témy etnologického projektu APVV Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka (Daniel LUTHER)
Nové zápisy do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (Eva ZÁHUMENSKÁ)
Horehronský viachlasný spev zapísaný do svetového zoznamu UNESCO (Ľubica VOĽANSKÁ)
Národopisná spoločnosť Slovenska akreditovaná do funkcie poradkyne Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (Ľubica VOĽANSKÁ)
 

Menu?: 
Nie