Slovenský národopis 2007/3


ŠTÚDIE

NOVÁKOVÁ, Katarína: Malokarpatské vinohradníctvo v 1. polovici 20. storočia (Na príklade produkcie a predaja vína vo vybranom malokarpatskom mikroregióne)
MANN, Arne B.: Zmeny vekovej štruktúry rómskeho obyvateľstva na východnom Slovensku v rokoch 1997 a 2002
BARÁTOVÁ, Jarmila: Vplyv migrácie na súčasnú rodinu (na príklade obce Pitelová)
FALŤANOVÁ, Ľubica: Rozvojové možnosti vidieckych obcí (mikropohľad na problematiku)
KRALJ, Sandra: Etnická identita a identifikácia slovenskej minority v Chorvátsku cez inštitúciu Ples Slovákov

MATERIÁLY

ŠUSTEKOVÁ, Ivana: Remeslá a doplnkové zamestnania Slovákov v Jelisavci
OSAĎAN, Róbert: Transgenderizmus medzi prérijnými Indiánmi