Slovenský národopis 2008/4


Toto číslo SN sa zaoberá súčasnými prejavmi úcty k Panne Márii na Slovensku a vo vybraných post-komunistických krajinách, presnejšie v Česku a v Poľsku.

OBSAH

ŠTÚDIE

HOLUBOVÁ, Markéta: Projevy mariánské religiozity v České republice – včera a dnes...361 N i e d ź w i e d ź, Anna: Obraz Panny Márie ako symbol odporu v poľskej národnej mytológii...373 K l e k o t, Eva: Zobrazenia madony a hodnotenie podľa vkusu
URBANCOVÁ, Hana: Mariánske motívy v tradičných žánroch: legendické piesne a maľba na skle
VEČERKOVÁ, Eva – FROLCOVÁ, Věra: Adventní kult Panny Marie v současné lidové tradici: prameny z Moravy

DISKUSIA

PODOLINSKÁ, Tatiana: Súčasná diskusia na tému náboženstva v období neskorej modernity

VYHRADENÉ PRE

POPELKOVÁ, Katarína – ZAJONC, Juraj: Po prvej tisícke... skúsenosti z tvorby elektronického katalógu obrazových dokumentov Ústavu etnológie SAV
LUTHER, Daniel: Prvá správa o projekte APVV Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy. Na základe digitálneho spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK