Slovenský národopis 2009/1


ŠTÚDIE

SLAVKOVSKÝ, Peter: Tradičná agrárna kultúra slovenských kolonistov na Dolnej zemi – problém sociálnej a kultúrnej adaptácie
BOTÍK, Ján – BOTÍKOVÁ, Marta: Slovenská komunita v Níreďháze. K formovaniu skupiny Tirpákov
STOLIČNÁ , Rastislava: Kulinárna kultúra ako identifikačný znak dolnozemských Slovákov
BENŽA, Mojmír: Etiketa oslovovania sa medzi príbuznými na Slovensku a v prostredí slovenských menšín v krajinách stred nej a južnej Európy
KRÁTKA, Zuzana: Komunikácia ako atribút etnickej a socio-profesijnej identity (na príklade multietnického prostredia zaoceánskych lodí)

MATERIÁLY

JÁGEROVÁ, Margita: Digitalizácia ako forma ochrany kultúrneho dedičstva a jej aplikácia v edukačnom procese (správa o projekte)
FALŤANOVÁ, Ľubica: Taiwan očami etnológa (príklady lokálnych iniciatív...).

DISKUSIA

HLINČÍKOVÁ, Miroslava: Od multikulturalizmu k asimilácii - úloha národného štátu pri integrácii migrantov