Slovenský národopis 2009/3


Problematika sociokultúrnej zmeny a adaptačných procesov, mechanizmov a stratégií je dlhodobou a stabilnou súčasťou etnologického a antropologického bádania.  V podmienkach stredovýchodnej Europy nadobúda vzhľadom na historické špecifiká regiónu osobitý rozmer. Vysoko aktuálna je sociálnovedná analýza socokultúrnej zmeny v kontexte transfromačných procesov postsocialistických krajín. Týmto témam sa venuje aktuálne číslo Slovenského Národopisu. 

OBSAH

VYHRADENÉ PRE

MRÁZOVÁ, M.: V Prahe s pani doktorkou Soňou Švecovou

ŠTÚDIE

KANDERT, Josef: Od ohnišť a kamen k rodině a příbuzným. Proměny výzkumu slovenské společnosti a kultury ve 2. polovině 20. století
PODOBA, Juraj: Červení a modrí: sociokultúrna zmena cez perspektívu dvojpólového zápasu ”dobyvateľov” a ”obľahnutých”
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Premeny metód, techník a záznamov výskumu na pozadí dejín slovenskej etnológie
HUBA, Mikuláš: Transformácia krajiny s lazníckym osídlením na príklade Poľany a Podpoľania
FALŤANOVÁ, Ľubica: Lokálne rozvojové aktivity ako faktor rozvoja vidieckej obce (Na príklade obce Hradište, okres Poltár)
NOVÁKOVÁ, Katarína: Reflexia spoločensko-politických zmien a adaptácia roľníkov na transformačné procesy v poľnohospodárstve (Na príklade roľníkov a vinohradníkov v okrese Trnava)
LUTHEROVÁ, Soňa: Význam vlastníctva v procese tvorby domova
HUDÁKOVÁ, Eva: Projekt identity a predmety spotreby (teoretický náčrt vymedzenia problematiky)

DISKUSIA

KANOVSKÝ, Martin: Neviditeľné vysvetlenia politickej antropológie: od politík komemorácie k sociálnym reprezentáciám