Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou - SIRONA

Výskumný projekt zameraný na mapovanie vplyvu pôsobenia náboženských misií na sociálnu inklúziu Rómov na Slovensku.

Hlavná riešiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.

Finančná podpora: Fond sociálneho rozvoja v rámci Národného programu Slovenskej republiky k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010.

Realizačný tím za ÚEt SAV: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD., Mgr. Juraj Štofej a Mgr. Ľudmila Hrustičová
  
Anotácia projektu: Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou si kladie za cieľ kvantitatívne i kvalitatívne zmapovať efektivitu sociálneho začlenenia Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách na Slovensku náboženskou cestou. 
Bližšiu anotáciu projektu nájdete tu. 

Výstupy z projektu nájdete tu a tu.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: