Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti

VEGA projekt - Socio-cultural Change and Adaptation: Transformative Processes in 
Contemporary Slovak Society

Nositeľ projektu: ÚEt SAV

Meno zodpovedného riešiteľa: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0106/08

Dátum začiatku/ukončenia projektu: 1.1.2008 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: