Sociokultúrne trendy slovenského vidieka (Implementácia rozvojových programov na regionálnej úrovni)

VEGA projekt - Socio-Cultural trends of the Slovak Village (Implementation of Development Programmes at the Regional and Local Levels)

Meno zodpovednej riešiteľky: Danglová Oľga, Mgr., CSc.

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Evidenčné číslo projektu: 2/7181/20

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2002
Typ projektu: