Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka

APVV projekt
Socio-cultural capital of successful villages generique cialis as a source of sustainable development of the slovak countryside
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Daniel Luther
Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0115
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2017-2021
 

Projekt je zameraný na výskum, analýzu a interpretáciu socio-kultúrneho kapitálu a potenciálu ôsmich úspešných slovenských obcí, nositeľov titulu Dedina roka, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pre ďalšie obce pre zlepšenie kvality života vo vidieckom prostredí na Slovensku. Východiskom bude analýza lokálnych aktivít v hospodárskej, enviromentálnej, sociálnej a kultúrnej oblasti (aj z perspektívy kultúrneho dedičstva) a finálnym výstupom komparatívna interpretácia pozitív (a negatív) miestnych ľudských a kultúrnych zdrojov. Vychádzame z predpokladu, že udržateľný vývin regiónu, vrátane lokálnych spoločenstiev, do značnej miery závisí od toho, akým spôsobom dokáže využiť vlastný socio-kultúrny kapitál, resp. jeho cieľavedomé formovanie. Projekt sprístupní dobré a zlé praktiky a poukáže na kvalitatívne rozdiely v súčasnom spôsobe života na slovenskom vidieku. Ambíciou je poukázať na udržateľnosť vidieckeho spôsobu života a na inovatívne formy vidieckeho hospodárenia a socio-kultúrnych aktivít.
Typ projektu: