​Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and Leisure Activities in Slovakia.

Nositeľ projektu: ÚVaV Univerzita Mateja Bela 

Spoluriešiteľské organizácie: Ústav etnológie SAV, Bratislava, Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica 

Meno zodpovedného riešiteľa: Chorvát Ivan, Mgr. M. A., CSc. 

Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa: Búriková Zuzana, Mgr. PhD. (za ÚEt SAV)

Evidenčné číslo projektu: 1/0632/08 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2008–31.12.2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: