Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and 
Leisure Activities in Slovakia

Nositeľ projektu: ÚVaV Univerzita Mateja Bela 

Spoluriešiteľské organizácie: Ústav etnológie SAV, Bratislava, Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica 

Meno zodpovedného riešiteľa: Chorvát Ivan, Mgr. M. A., CSc. 

Zástupkyňa riešiteľa: Búriková Zuzana, Mgr. PhD. (za ÚEt SAV) 

Evidenčné číslo projektu: 1/0632/08

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: