Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and 
Leisure Activities in Slovakia

Nositeľ projektu: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mgr. 
Ivan Chorváth, CSc.

Meno zodpovedného riešiteľa: Zuzana Búriková, Mgr., PhD.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0632/08

Dátum začiatku/ukončenia projektu: 1.1.2008 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: