Soňa G. Lutherová, Mgr., PhD.

materiálna kultúra, vizuálna antropológia, (post)socializmus, rodina, identita a pamäť

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor: etnológia a kultúrna antropológia Bratislava, 2007
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2007), PhD. (2012)
Komunikačné jazyky: anglický, nemecký, švédsky (základy)
Rok nástupu do ústavu: 2007


Vedecké projekty

APVV SUB-KIK – Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť, Koordinujúca inštitúcia: Geografický ústav SAV, 2021 - 2025

DESIRE – DESIgn for all methods to cREate age-friendly housing, projekt Erasmus+, 2020 - 2022

Who cares in Europe? Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, COST, 2019 - 2023

Súčasné obrazy socializmu, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, APVV, 2017 - 2021

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEGA, 2019 - 2021 (od roku 2021 vedúca projektu)

Medzigeneračné sociálne siete v starnúcom meste, kontinuita a inovácia, APVV, Koordinujúca inštitúcia: Univerzita Komenského v Bratislave, PriFUK, 2017 - 2020

Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad), Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEGA, 2017 - 2020

Aplikácia nových metód v etnológii/antropológii, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEGA, 2016 - 2019

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a spoločenských zmien. Ústav etnológie SAV, VEGA 2/0086/14, 2014 - 2017

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). Ústav etnológie SAV, VEGA 2014-2016, 2014 - 2017

Safe and inclusive school environment for transgender children and youth. O.Z. TransFúzia, financované dotáciou od ILGA Europe, 2015 - 2016

Adaptácia obyvateľov v procesoch spoločenských zmien, Ústav etnológie SAV, VEGA, 2011 - 2013

Ľudové poznanie a jeho sociokultúrne podmienky, Ústav etnológie SAV, VEGA, 2011 - 2013

Volba rodičů ohledně péče o děti v České a Slovenské republice, AV ČR, Masarykova Univerzita v Brne, GAČR, 2010 - 2012

Sociokultúrna zmena a adaptácia: Transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti, Ústav etnológie SAV, VEGA, 2008 - 2010

Urbánne prostredie ako priestor diverzity (v podmienkach otvorených a totalitných spoločností), Ústav etnológie SAV, VEGA, 2008 - 2010


Pedagogická činnosť

Antropológia dizajnu, Katedra dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2016/2017

Materiální kultura, povinný kurz pre študentov 2.-3.ročníka, Katedra Sociologie, obor Sociální Antropologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, LS 2015/2016

Vizuálna antropológia, povinne voliteľný kurz pre študentov 4.ročníka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, LS a ZS 2011 – 2012

Materiální kultura, povinný kurz pre študentov 2.-3.ročníka, Katedra Sociologie, obor Sociální Antropologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, LS 2010/2011

Materiálna kultúra, povinný kurz pre študentov 3.ročníka, Katedra sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, ZS 2010/2011

Metodologický workshop pre doktorandov a doktorandky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Kremnica, 11-14.1.2010

Hosťujúce prednášky na vybraných univerzitách (FIF UK v Bratislave; ZČU ZU v Plzni; FSS MU v Brne; FSEV UK v Bratislave) a popularizačných podujatiach (Galéria Médium, Stanica Žilina Záriečie, FSEV UK Eurocine)


Iná činnosť

Dokumentárna tvorba (výber)

Šťastný človek (Azyl production, Company F, HBO Europe, vo výrobe)

Zatopené (AH Production, RTVS, SFÚ 2017, 52 min.) Nájdete tu.

Iné popularizačné projekty

G. LUTHEROVÁ, S. 2019: Môžu superhrdinovia nosiť okuliare? Bratislava: EJ Publishing. (beletria pre deti o inklúzii - viac informácií nájdete TU)


Zahraničné pobyty

CEU Summer School Documentary and Anthropological Film-making, Stredoeurópska univerzita, Budapešť, 3.-24.7.2011.

Universitaet Wien, Institut Fuer Kultur- and Sozialanthropologie, Národný štipendijný program, Viedeň, apríl – júl 2010.

Sodertorns University, Centre for Eastern European and Baltic Studies, Marie Curie Fellowship European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean Štokholm, október 2008 – máj 2009.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra etnológie, CEEPUS, január – jún 2006.


Ocenenia

Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za film Zatopené, 2017

Členka Klubu individualít Nadácie Intenda, 2010

Cena rektora UK v Bratislave za vynikajúcu diplomovú prácu, 2007


Bibliografia

Editovanie monografií 

G. LUTHEROVÁ, Soňa - HLINČÍKOVÁ, Miroslava (Eds.) 2016: Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda. 167 s. ISBN 978-80-224-1543-9.


Kapitoly v monografiách

G. LUTHEROVÁ: Spraviť hrubú čiaru. In: Salner, P. (ed.) Ťažké časy. Bratislava: Marenčin, 2020, s.57-75.

G. LUTHEROVÁ, S. - HLINČÍKOVÁ, M.: Úvod. In: G. LUTHEROVÁ, S. - HLINČÍKOVÁ, M. (Eds.): Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda, 2016, s. 9 - 17, ISBN 978-80-224-1543-9.

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2016: Aplikovaná antropológia medzi vedou a umením. In GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, S. – HLINČÍKOVÁ, M. (eds.). Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda; Ústav etnológie SAV, 2016, s.131-156.

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2013: Transformation of Micro- and Macro-Worlds in Postsocialism. In Biťušíková, A. - Luther, D. Cultural and social diversity in Slovakia. Social change and adaptation. Banská Bystrica: Institute of social and cultural studies FHV UMB; Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2013, s. 8-19.

LUTHEROVÁ, Soňa; ZEMANOVÁ, Lenka, 2008: Vznik a vývin vajnorského JRD. In: Červenka, J. et al. Naše Vajnory. Bratislava: Mestská časť Vajnory, s.134-145.


Vedecké štúdie

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2021: "Do not use the word anthropology!": On the struggle of artistic and scientific selves in anthropological film-making. In: Human Affairs, roč. 31, č.3, str. 276-289.

G. LUTHEROVÁ, Soňa – VRGZULOVÁ, Monika 2021: Introduction: Remembering the Socialist Past. In: Journal of Nationalism Memory and Language Politics, roč. 15, č.1, s.1-15.

G. LUTHEROVÁ, Soňa - HLINČÍKOVÁ, Miroslava 2019: Anthropology today. Being Present in the Society. In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, roč. 67, č.4, str. 386 - 398. 

G. LUTHEROVÁ, Soňa - MAŘÍKOVÁ, Hana - VÁLKOVÁ, Jana 2017: Childcare Preferences of Parents in the Czech Republic and the Slovak Republic. In: Sociológia, roč. 49, č. 3, str. 285 - 308.

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2016: (Ne)viditeľní: transrodové deti na základných a stredných školách. In: Slovenský národopis, roč. 64, č. 3, s.280-294. 

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2014: Sweet Property O Mine. In Home Cultures, roč.11,
č.1., s.79-102.

MAŘÍKOVÁ, Hana – G. LUTHEROVÁ, Soňa 2013: Předškolní péče o děti z pohledu rodičů:
srovnání České a Slovenské republiky. [Pre-primary school childcare from the perspective of Parents: Czech and Slovak republic comparation] In Fórum sociální politiky, roč.7,č.4., str.9-15. 

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2010: Investigating the visual dimension of material culture research on the home. In Slovak Ethnology, roč. 58, č.5, str.614-627.

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2010: Before and After: The Phenomenon of Czechoslovakia’s “Velvet” Revolution in Narratives by its “Youngest Witnesses”. In Sociology, roč.42, č.6, s.671-691.

LUTHEROVÁ, Soňa 2009: Konštruovanie vlastníctva a domova. In. Slovenský Národopis,
roč.57, č.3, s.367-385.

LUTHEROVÁ, Soňa 2008: The notions of young people about their housing and the strategies of its acquisition. In. Rochovská, A., Kovalčik, J., Muránsky, M. (eds.). „New“ Europe and Challenges of Sustainable Development. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung e. V., s.137-145.

LUTHEROVÁ, Soňa 2008: Rodové stereotypy v reklamách pre deti. In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15. mája 2008. 


Odborné články

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2019: Nemí svedkovia. In. Jana Šturdíková. Chateux po našom. Bratislava: Archimera, s.210-218. 

G. LUTHEROVÁ, Soňa - HLINČÍKOVÁ, M. - VOĽANSKÁ, Ľ. 2016: Editoriál. Aktuálne metodologické prístupy a témy v etnologickom / antropologickom bádaní. In: Slovenský národopis, roč. 64, č.3, s.268-270.

G. LUTHEROVÁ, Soňa 2012: Dizajn pre ľudí. Antropologická perspektíva. In: Designum,
roč.18, č.6, s.70-72.

LUTHEROVÁ, Soňa 2008: Na hranici. In: Etnologické rozpravy, roč.16, č.2, s.142-147.

LUTHEROVÁ, Soňa 2008: Identita, rod...a dizajn. In: Designum, roč.13, č.2, s.35-37.

LUTHEROVÁ, Soňa 2007: Maurice Bloch: Na ceste. In: Anthropos. Bratislava: Kalligram, č.13, s.55-56.