Stavebná, architektonická a sociálna obnova panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave (bilaterálny projekt)

Projekt INTERREG IIIA. V partnerskej spolupráci s ÚEt SAV a Ústavom stavebníctva a architektúry SAV

Nositeľ projektu a koordinátor: Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, 
Rakúsko 

Garantka: Dr. Vera Mayer

Finančné zabezpečenie: koordinátor z fondov EÚ 

Doba riešenia: 2003–2006 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: