Stavebná, architektonická a sociálna obnova panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave

Medzinárodný projekt INTERREG IIIA

Koordinátorka: Dr. Vera Mayer, Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, Rakúsko v partnerskej spolupráci s ÚEt SAV

Doba riešenia: 2003 – 2006 

Výstupy v roku 2004: Riešiteľka projektu z ÚEt SAV Z. Beňušková pripravila a distribuovala výskumné dotazníky zamerané na otázky socio-kultúrnych charakteristík života v okrajových častiach metropoly Bratislava.
 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: