Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných


 


ZAJONC, Juraj: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA  SAV, 2020, 152 s., ISBN 978-80-224-1853-9.
Predmetom odborného etnologického záujmu autora publikácie je profánny sviatok Valentín, pripadajúci na 14. február.
Prvá časť publikácie prináša poznatky o jeho pôvode – vznikol v prostredí renesančnej aristokracie Anglicka – a vývoji do konca 19. storočia v Európe. Ďalej sleduje premenu Valentína na moderný sviatok v Spojených štátoch amerických, kam sa dostal koncom 17. storočia, i jeho návrat na európsky kontinent o tri storočia neskôr. Prezentované poznatky o vzniku sviatku sú výsledkom kritickej analýzy širokej škály názorov a predstáv vo svetle zistení historikov, literárnych vedcov, etnológov. Poznanie vývoja a premien Valentína až do súčasnosti vychádza z etnologického štúdia valentínskej sviatkovej praxe, teda spôsobov jeho slávenia. Na základe takto získaných údajov autor v druhej časti publikácie objasňuje obsah a význam súčasných podôb valentínskeho sviatkovania, ale aj vzťah Valentína k iným sviatkom spájaným s láskou v európskych krajinách, jeho význam pre rozličné skupiny ich obyvateľov – príslušníkov cirkví, ľudí bez partnerov, zástancov názorov o nedotknuteľnosti kultúrnych tradícií svojho národa atď. Na Slovensku aj mimo neho ide o prvú etnologickú prácu, ktorá sleduje celý oblúk od vzniku sviatku Valentín až po súčasné podoby jeho vnímania a prežívania. Vďaka tomu práca o. i. vytvára východisko pre pochopenie miesta  fenoménu sviatok v živote obyvateľov dnešnej Európy – síce integrovanej a  globalizovanej, no súčasne i rozdeľovanej protichodnými názormi na jej minulosť či budúcnosť.

Kľúčové slová:
Valentín; sviatok; láska; svätci

DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788022418539

Galéria: 
Menu?: 
Nie