Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)

VEGA projekt

Holidays and rituals – Their social context and functions (Slovakia, 21st century)

Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Zodpovedný riešiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0062/17

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2017 – 2020

Typ projektu: