Tatiana Zachar Podolinská, Mgr., PhD.

ľudová religiozita, religiozita Rómov, náboženská ikonografia, európske mytológie

ORCID ID: 0000-0001-6164-5740
e-mail: tatiana.podolinska@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 104

VŠ vzdelanie: Filozofia-História, FiF UK Bratislava (1995); Religionistika, FiF UK Bratislava (1997)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (1998)
Komunikačné jazyky: anglický, španielsky
Rok nástupu do ústavu: 1996

 

Vedecké projekty

Medzinárodné proejkty

1996 Kultové skalné rytiny pravekej Európy (Taliansko, Francúzsko), Francúzsky inštitút, (vedúca projektu)
 
1998 Kultové skalné rytiny pravekej Škandinávie (Švédsko), Vzdelávacia nadácia Jana Husa,  (vedúca projektu)
 
1999 – 2000 Náboženská zmena u Mayov Lacandóncov, INAH, Mexico City (riešiteľka)
 
2001 – 2003 Religiousness of the Slovak Romanies, Roma Culture Initiative – Open Society Institut Budapest, Hungary (koordinátorka projektu)
 
2005 Postavenie ženy v náboženstve Mayov-Lacandóncov, INAH, Mexico City (riešiteľka)
 
2005 5FP EU, ReUrban Mobil – Mobilising Reurbanisation on Condition of Demographic Change (riešiteľka)

2007 – 2009 6FP EU- REVACERN – Religions and Values: Central And Eastern European Research Network, Priority 7 – „Citizens And Governance in a Knowledge-based Society“, p. n. 28899, Network, Coordination Action) (koordinátorka projektu)
 
2009 – 2012 Anthology on Romani Pentecostalism (Södertörn university v Štokholme, Švédsko) (riešiteľka)
 
2012 - 2013 External evaluation of Roma Secondary Scholarship Programin Slovakia (Roma Education Fund, SLO 045) (riešiteľka)

Domáce projekty

2003 – 2006 Centrum excelentnosti pri SAV Kolektívne identity (CEKI) (riešiteľka)
 
2009, 2010 Výskum religiozity študentov bratislavských vysokých škôl, Katedra porovnávacej religionistiky, FiF UK Bratislava (vedúca projektu)
 
2009 - 2010 Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou (SIRONA 2010) pre Fond sociálneho rozvoja v Bratislave (projekt PP 2/ER2010-FSR) v rámci výzvy Európskeho roka proti chudobe, (vedúca projektu)
 
2011 - 2013 Grant VEGA 2/0115/11 Slovenská spoločnosť v časových a medzinárodných porovnaniach (riešiteľka)
 
2011 - 2014 Grant VEGA2/0014/11 Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia (vedúca projektu)
 
2013 - 2016 Grant VEGA 1/0011/13 Nový korpus maských hieroglyfických nápisov z mesta Uaxactún (riešiteľka)
 
2013 - 2017 Grant APVV -0864-12 Maysky rituálny a astronomický komplex (riešiteľka)
 

 

Pedagogická činnosť

2007 Kurz Roma Christianity, v rámci medzinárodného programu CERES, Masarykova Universita, Brno, zimný semester 2006/2007
 
1998 - 2012 Kurz Európske mytológie I, II, FiF UK, Bratislava
 
2011 Kurz Sociológia náboženstva, FiF UK, Bratislava, zimný semester 2011/2012
 
2013 Kurz Antropológia, BISLA, Bratislava zimný semester 2013/2014

 

Iná činnosť

1998 Kultové skalné rytiny pravekej Európy, SNM Bratislava, 11.5.-15.7.1998 (kurátorstvo výstavy)
 
2001 Lacandónci – poslední praví Mayovia, SNM, 3.1.-3.2.2001 (kurátorstvo výstavy)
 
2004 Lakandonové – poslední praví Mayové? Výstava z terénneho výskumu u Lacandóncov v Chiapase, Náprstkovo múzeum ázijských, afrických a amerických kultúr v Prahe, 15.1.-15.6.2004 (kurátorstvo výstavy)

 

Zahraničné pobyty a výskumy

1995 (júl - august) medzinárodná letná škola, Oslo University, Nórsko
 
1996 (júl - august) terénny výskum kultových skalných rytín v Taliansku a Francúzsku
 
1998 (august) terénny výskum skalných rytín na území Švédska 
 
1997 - 1998 (september - august) PhD štipendium, Oslo University, Nórsko
 
1999 (júl - august) INAH, Mexico
 
1999 - 2000 (september - máj) terénny výskum u Lacandóncov v Chiapase, Mexiko
 
2009 (marec - apríl) terénny výskum religiozity v lokalite Uaxactún, Guatemala
 
2010 (apríl) terénny výskum religiozity v lokalite Uaxactún, Guatemala
 
2011 (apríl - máj) terénny výskum religiozity v lokalite Uaxactún, Guatemala
 
2012 (apríl) terénny výskum religiozity v lokalite Uaxactún, Guatemala
 
2013 (apríl) terénny výskum religiozity v lokalite Uaxactún, Guatemala
 

 

Ocenenia

2006 Knižná prémia Literárneho fondu za rok 2006 v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy
 
2007 1.miesto v súťaži Mladý vedecký pracovník SAV do 35. rokov (3OV SAV)

2009 Členka vedeckého kolektívu CEKI oceneného cenou podpredsedu vlády a ministra školstva SR: Vedecký tím roka 2009
 
2012 Cena Jána Komorovského za najlepšiu vedeckú publikáciu z oblasti vedeckého štúdia náboženstiev za rok 2011

 

Bibliografia

Monografie

KRUPOVÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Správa o výskume religiozity študentov bratislavských vysokých škôl. Bratislava: Chronos 1993.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Lacandónci – poslední praví Mayovia. Bratislava: Chronos 2000.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: „Religiozita v dobe neskorej modernity. Prípad Slovensko.“  In: Sociální studia, 2008, roč. 5, č. 3, s. 51 - 87 (štúdia v rozsahu monografie).
 
PODOLINSKÁ, Tatiana  –  HRUSTIČ, Tomáš: Boh medzi bariérami.  Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou.  ÚEt SAV, Bytča: Coreta, 2010. ISBN-978-80-89027-34-7, 174 s. Publikáciu nájdete tu: http://www.uet.sav.sk/files/socialna_inkluzia_romov_nabozenskou_cestou.pdf
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: Religion as a Path to Change? The possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, Institute of Ethnology, 2011, ISBN 978-80-89149-20-9, 48 s.
Publikáciu nájdete tu: http://www.uet.sav.sk/files/religion_as_a_path_to_change.pdf
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – KRIVÝ, Vladimír – BAHNA, Miloslav: Religiozita: Slovensko a jeho susedia. In:Vladimír, Krivý (ed.): Ako sa mení slovenská spoločnosť. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2013, s. 187 - 265. ISBN 978–80–85544-82-4 (kapitola v rozsahu monografie)

Editorstvo

PODOLINSKÁ, Tatiana (ed.): Völuspá. Starogermánska pieseň o vzniku a zániku sveta. Editorka + autorka úvod a poznámok. Bratislava: Chronos 1994.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan (eds.): Na cestách za posvätnom. Zborník pri príležitosti 70.narodením profesora Jána Komorovského. Bratislava: Chronos 1996.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana (co-ed.) – KREKOVIČ, Eduard (ed.): Kult a mágia v materiálnej kultúre. Bratislava: SAS, Ústav etnológie SAV 2004.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan – KOVÁCS, Attila (eds.): Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. Bratislava: Chronos 2005.
 
Monotematické číslo Slovenského národopisu,  56, 4/2008, venované súčasným prejavom úcty Panny Márie, 147 s. ISSN 1335-1303.
 
Monotematické číslo Slovenského národopisu, 58, 3/2010, venované rómskej problematike (spolu s T. Hrustičom).
 
Monotematické číslo Anthropological Journal of European Cultures, vol. 19, 1/2010, venované súčasným formám religiozity, 151 s. ISSN 1755-2923 (spolu s G. Kiliánovou).
 
Editovanie časopisu Axis Mundi: Slovenský žurnál pre štúdiu náboženstiev, č. 1, roč. 6, 2011.ISSN 1337-0626.
 
Editovanie časopisu Axis Mundi: Slovenský žurnál pre štúdiu náboženstiev, č. 2, roč. 6, 2011.ISSN 1337-0626

 

Kapitoly v monografiách

PODOLINSKÁ, Tatiana – BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – KOVÁČ, Milan: Research of Folk Relogiousness and Religious Identity in Slovakia. In: Gábor Barna (ed.): Ethnology of Religion : Chapters from the European History of a Discipline. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2004, pp. 271 - 287. ISBN 96305-81795.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: „Nová“ rómska duchovná identita. Charizmatické hnutia medzi Rómami na Slovensku.  In: Gabriela Kiliánová – Eva Kowalská – Eva Krekovičová (eds.): My a tí druhí. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Bratislava: VEDA 2008, s. 175-216.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Operación 15 Suboperación A: documentación de epigrafia e iconografia de los monumentos mediante los calcos. In: Nuevas Excavaciónes en Uaxactun II. (Temporada 2010).Nueva Guatemala de la Asunción: Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, 2010, pp. 746 - 789.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – LOVE, Bruce – CHOK XOL, Hector: Capítulo XXI. Programa de epigrafía: Investigación de los monumentos de Uaxactun. (Operación 15.) In: Milan Kováč – Ernesto Arredondo-Leiva (eds.): Proyecto Arqueológico SAHI-UAXACTUN: INFORME No. 3: Temporada de campo 201.  Nueva Guatemala de la Asunción : Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, 2011, pp. 433 - 443.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Non-traditional Way of Social Inclusion of Romanies in Slovakia. Pentecostal Case. In: Integrating minorities: traditional communities and modernization. Cluj-Napoca: Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Kriterion, 2011, pp. 161-174. ISBN 978-606-92744-9-1
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – PALLÁN GAYOL, Carlos: Documentación de los monumentos jeroglíficos de El manantial, Petén: (Operación MNT 2A). In: Proyecto Arqueológico SAHI-UAXACTUN: Informe No. 4: Temporada de Campo 2012.Guatemala: Instituto de Antropología e Historia de Guatemala; Bratislava : Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia, 2013, pp. 325 - 353.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – PALLÁN GAYOL, Carlos: Documentación de monumentos arqueológicos de Uaxactun y la Región Noreste del Petén mediante fotogrametria 3D y tecnologia R.T.I. (imágenes de transformación reflectiva). In: Proyecto Arqueológico SAHI-UAXACTUN :Informe No. 4: Temporada de Campo 2012. Guatemala : Instituto de Antropología e Historia de Guatemala; Bratislava : Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia, 2013, pp. 137 - 200.
 

Vedecké štúdie a odborné články

1996
PODOLINSKÁ, Tatiana: Odvrátená strana bratislavskej keltskej mince s legendou MACCIVS. In: Slovenský národopis, 44, 2/1996, s. 143 - 158.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Keltská okrídlená kobyla z bratislavskej mince Busu. In: Hieron, I., 1/1996, s. 99 - 119.
 
1997
PODOLINSKÁ, Tatiana: Keltská Bohyňa Matka a colignský kalendár. In: Slovenský národopis, 45, 2/1997, s. 161-173.
 
1998
PODOLINSKÁ, Tatiana: Magické ucho. Sémantická interpretácia germánskych zlatých brakteátov typu D. In: Hieron, III/ 1998, s. 85-101.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Ikonografia ako prameň rekonštrukcie náboženstva starých Keltov a Germánov. Dizertačná práca, Katedra etnológie – Oddelenie religionistiky FiF UK Bratislava, Bratislava 1998.
 
2000
PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Dcéry Luny. Rituálne postavenie ženy v spoločnosti lacandónskych Mayov. In: Slovenský národopis, 48, 2/2000, s. 167 - 184.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Súčasní lacandónski Mayovia a ich kríza náboženskej identity. In: Tvorba T, 2/2000, s. 60 - 63.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Kristus versus Odin v škandinávskom folklóre. In: Zuzana Profantová (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Bratislava 2000, s. 91-102.
 
2001
PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Homo religiosus našich dní. Stereotypy v religionistickej klasifikácii. In: Etnické stereotypy v rôznych vedných odboroch. Brno 2001, s. 91-99.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Magický palec. Zlaté brakteáty ako prameň rekonštrukcie náboženstva starých Germánov. In: Ročenka Slovenskej národnej galérie 2000, Bratislava 2001, s. 121-132.
 
2002
PODOLINSKÁ, Tatiana – KOVÁČ, Milan: Mythos versus logos. Strategies of rationalization at the boundaries of two worlds in the conception of supernatural beings in Slovak countryside. In: Dialogue and Universalism, Vol. XII, No. 8-10/2002 ,"Reason and Faith in Central Europe. The Case of Slovakia", s. 85-99.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Boh medzi vojnovými plotmi. Náboženská polarizácia v rómskej kolónii v Plaveckom Štvrtku. In: Milan Kováč – Arne B. Mann (eds.): Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku. Bratislava 2002, s. 147-175.
 
2003
PODOLINSKÁ, Tatiana: Boh alebo satan? Úloha nového náboženského hnutia Slovo života v polarizácii rómskej kolónie v Plaveckom Štvrtku. In: Slovenský národopis, 51, 1/2003, s. 4 - 31.
 
2004
PODOLINSKÁ, Tatiana: Medzi sacrum a profanum. Problém stereotypného používania kategórií sacrum a profanum v archeológii a religionistike. In: Eduard Krekovič, Tatiana Podolinská (eds.): Kult a mágia v materiálnej kultúre. Bratislava: SAS, Ústav etnológie SAV 2004, s. 7 - 14.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Religious Identity, Process of Christianization and Misssionary Strategies among the Roma in Slovakia. In: Penser l´Europe, Seminaire international. Religion and European Culture. Bucharest 2004, s. 69 - 75.
 
2005
PODOLINSKÁ, Tatiana: V rytme indoeurópskeho valčíka. Portrét G. Dumézila. In: Anthropos 03, (Náboženstvo, religionistika), 2005, s. 56 - 59.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Sociodemographic analyse and projections for Re Urban Mobil Cities: León, Ljubljana, Leipzig and Bologna. In: Re Urban Mobil. Ed. K. Gerkens. Leipzig 2005, s. 53.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – HORANSKÁ, Erika – KILIÁN, Jaroslav: Re Urban Mobil Toolbox. WP7. D11. In: www.re-urban.com, 2005, 82 s.
 
2006
PODOLINSKÁ, Tatiana: „Cesta tam a zase spiatky“ alebo o probléme metempsychósis u starých Keltov. In: Milan Kováč, Attila Kovács, Tatiana Podolinská (eds.): Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. Bratislava: Chronos 2006, s. 177 - 195.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: O dvoch spôsoboch kategorizácie: mýtické stromy versus „svetový strom“? Strom ako symbol v škandinávskej mytológii. In: Hieron 2006, č. 8-9/2003-2004, s. 3 - 23.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: „Posvätný predmet“ tu a teraz alebo Poľovačka na sacrum. In: Anthropos, časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Veci a vecičky, roč. 4, 11/2006, s. 65 - 72.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Pentecostalism among Roma in Slovakia. In: www.eminet.sk.
 
2007
PODOLINSKÁ, Tatiana: „Quo vadis Domine?“ K typológii súčasných náboženských a duchovných identít na Slovensku. In: Slovenský národopis, 55, 2/2007, s. 135 - 157.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: „Čokoládová Mária“ – „rómske kresťanstvo“ na Slovensku. In: Etnologické rozpravy, XIV, 1/2007, s. 50 - 77.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: „Chocolate Mary “ – „Roma Christianity” as Ethnic and Cultural Approximation of  Christianity among the Roma in Slovakia. In: Ethnologia Actualis Slovaca, 7, 7/2007, pp. 60 - 75. ISSN 1336-569X.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Trochu morbídny príbeh, ako som stretla mula. In: Anthropos,  roč. 4, 1/ 2007, s. 29 - 32.
 
2008
PODOLINSKÁ, Tatiana: Úvod. „Ako zrnko piesku v mori“.Konštrukcia náboženskej identity menšinových a spoločensky stigmatizovaných skupín. In: Gabriela Kiliánová – Eva Kowalská – Eva Krekovičová (eds.): My a tí druhí. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Bratislava : VEDA 2008, s. 139 - 143. 
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Konštrukcia náboženských identít v praxi (platforma rozdielností a platforma podobností). In: Gabriela Kiliánová – Eva Kowalská – Eva Krekovičová (eds.): My a tí druhí. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Bratislava: VEDA 2008, s. 217 - 228.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Súčasná diskusia na tému náboženstva v období neskorej modernity. In: Slovenský národopis, roč. 56, 4/2008, s. 432 - 444.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 1. Problematika výskumu a základné črty. In: História, roč. 8, 1/2008, s. 35 - 37.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 2. Panteón všeslovanských božstiev. In: História, roč. 8, 2/2008, s. 33 - 36.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 3. Bohovia východných Slovanov 1. In: História, roč. 8, 3/2008, s. 45 - 47.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 4. Bohovia východných Slovanov 2. In: História, roč. 8, 4/2008, s. 38 - 41.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 5. Polabsko-pobaltský okruh. In: História, roč. 8, 5/2008, s. 42 - 46.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Slovanská mytológia 6. In: História, roč. 8, 6/2008, s. 43 - 45.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Príbeh z bratislavskej keltskej mince Maccius. In: Historická revue, roč. XIX, 9/2008, s. 52 - 53.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Keltská mytológia. In: Historická revue, roč. XIX, 9/2008, s. 54 - 61.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Z keltského náboženstva. In: Historická revue, roč. XIX, 9/2008, s. 62 - 63.

PODOLINSKÁ, Tatiana: Towards the typology of recent religious and spiritual identities (the case of Slovakia). Dostupné na internete:
 
2009
PODOLINSKÁ, Tatiana: Koho Boh? O kultúrnej aproximácii kresťanstva medzi Rómami na Slovensku. In: Lucia Grešková (ed.): Pastorácia Rómov (Hľadanie rómskeho Boha). Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2009, s. 73 - 110.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Úspešný nový rok. In: Farmár, roč. II, č. 1/2009, s. 66 - 67.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou (Výskumná správa z projektu SIRONA, ktorú nájdete tu).
 
2010 
PODOLINSKÁ, Tatiana:  Religion in Post-secular and Post-communist Europe – Trends, Visions and Challenges. In: Anthropological Journal of European Cultures, vol. 19, issue 1/2010, pp. 1 - 8.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: The Religious Landscape in Post-communist Slovakia. In: Anthropological Journal of European Cultures, vol. 19, issue 1/2010, s. 85 - 101.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Pentecostal Conversion as Factor of „Religious Change“ among the Romanies in Slovakia. In: Milan Kováč – Tomáš Gál (eds.): Religious Change. Central European Religious Studies. Bratislava: Chronos, 2010, pp. 131 - 142.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana– BARROIS, Ramzy R. – MEDINA, Miguel: Programa de Epigrafía: Investigación de los monumentos de Uaxactun : Introducción. In: Nuevas Excavaciónes en Uaxactun II. : (Temporada 2010). Nueva Guatemala de la Asunción: Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, 2010, pp. 744 - 746.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: Inklúzia Rómov náboženskou cestou. In: OS (Národné práva menšín), roč. 14, 1/2010, s. 81 - 97.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Projekt „Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“ (SIRONA). In: Slovenský národopis, roč. 58, 3/2010, s. 367 - 372.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Rómovia – známi i neznámi. In: Historická revue, roč. XXI, č. 10/2010, s. 62 - 69.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Výroky vysokého. In: Historická revue, roč. XXI, č. 11/2010, s. 40 - 45.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: Vplyv cirkví a náboženských společnosti na sociálnu inklúziu marginalizovaných Rómov. In: Romano nevo ľil, roč. 20, 11/2010, s. 6-7.

 
2011
PODOLINSKÁ, Tatiana: Is double stigma a benefit? Pentecostalism among the Roma in Slovakia. In: Ethnologia Europea Centralis, 10/2011, s. 65 - 75.

PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: Vedie náboženská zmena k sociálnej inklúzii Rómov? In: Slovenský národopis, roč. 59, 4/2011, s. 413 - 431.
 
HRUSTIČ, Tomáš – PODOLINSKÁ, Tatiana: Dopad náboženských misii v rómskych komunitách na zamestnateľnosť (na základe výsledkov výskumu SIRONA 2010). In: A. Mušinka, V. Benč (eds.): Pokrízová obnova SR. Zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov. Prešov: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešovská univerzita a Úrad vlády SR, 2011, s. 158 - 168.

PODOLINSKÁ, Tatiana –  HRUSTIČ,  Tomáš: The Religious Way to Social Inclusion of the Roma.  In: Slovenský národopis/Slovak Ethnology, vol. 59, 5/2011, pp. 548-559.
 
2012
PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: Dynamika religijności Romów na Słowacji - droga ku integracji czy wykluczeniu społecznemu? In: Studia romologica, 4/2011, s. 125 - 151. ISSN 1689-4758
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: Sociálna efektivita náboženskej zmeny medzi Rómami na Slovensku. In: Axis Mundi: Slovenský žurnál pre štúdium náboženstiev, roč. 6, 2/2011, s. 32 - 44. ISSN 1337-0626
 
PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, Tomáš: Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. In: Miloš Klátik (ed.): Misia charizmatické hnutia. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, a. s., 2012, s. 26-45. ISBN 978-80-7140-380-7
 
2013
PODOLINSKÁ, Tatiana: Postsocialistické Slovensko – náboženská dynamika a zmena. In:Axis Mundi: Slovenský žurnál pre štúdium náboženstiev, 2012, roč. 7. 2/2012, s. 46 - 59. ISSN 1337-0626.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana:  Valhala – „sieň padlých bojovníkov“. In: Historická revue, roč. XXIV, 8/2013, s. 46-52.
 
PODOLINSKÁ, Tatiana: Avalon – krajina večnej mladosti a nesmrteľnosti. In: Historická revue, roč. XXIV, 8/2013, s. 40 - 45.
 
 

Mapy

PODOLINSKÁ, Tatiana: mapa: Európske prehistorické náboženstvá. In: Ján Komorovský a kol.: Terminologický a výkladový slovník: Religionistika a náboženská výchova. Bratislava 1996.