Tomáš Hrustič, Mgr., PhD.

Rómovia (romistika), etnické a národnostné menšiny, politická participácia Rómov, religiozita Rómov, sociálna mobilita

ORCID ID: 0000-0002-4272-9954
e-mail: tomas.hrustic@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112
 

VŠ vzdelanie: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, odbor etnológia – religionistika, Bratislava (2002)
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2002), PhD. (2008)
Komunikačné jazyky:  anglický, rómsky
Rok nástupu do ústavu: 2009

https://sav-sk.academia.edu/TomasHrustic
https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Hrustic
 

Vedecké projekty

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát. Projekt VEGA 2/0066/19, 2019 – 2022 (zodpovedný riešiteľ projektu).

Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve, Projekt APVV-17-0141 (spoluriešiteľ), 2018 - 2022

Evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách, evaluačný projekt pre Implementačnú agentúra MPSVaR, 2018, člen výskumného tímu.

Projekt Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (akronym DRIM, č. DTP1-1-183-4.1), 2017 – 2019, INTERREG projekt Výskumného centra Slovinskej akadémie vied a umení v Ľubľane, za ÚESA SAV komunikačný manažér

Nálepka “Róm”. Emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady. Projekt VEGA 2/0099/15, 2014 - 2018, od roku 2017 zodpovedný riešiteľ projektu.

The Two Sides of The Coin: Gypsy Economies Between the State and the Market, European Science Foundation Exploratory Workshops, spoluorganizátor medzinárodného projektu, 2012

Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia, VEGA 2/0014/11, zástupca vedenia projektu, 2010–2014

Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou (SIRONA) pre Fond sociálneho rozvoja v Bratislave v rámci európskeho roka proti chudobe, výzva ER2010, zástupca vedenia projektu, 2010

Bariéry výkonu terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách, výskum pre Fond sociálneho rozvoja, vedúci projektu, 2009

Södertörn university, Stockholm – účasť v projekte Anthology on Romani Pentecostalism, Vypracovanie štúdie do časti „Identity and Social Status of Romani Pentecostals“, člen riešiteľského tímu, 2009–2010

Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti, VEGA 2/0106/08, člen riešiteľského tímu, 2008–2010

REVACERN – Religions and Values: Central and Eastern European Research Network, člen riešiteľského tímu, 2007–2008

 

Pedagogická činnosť

Doktorandský seminár: Metodika prípravy výskumných projektov 1 a 2
ÚEt SAV a Katedra etnológie a muzeológie FiFUK, 2011 – 2019

Dejiny a kultúra Rómov, povinne voliteľný predmet, FF UKF v Nitre, 2010

Náboženstvo Rómov, povinný kurz pre študentov religionistiky, FiFUK v Bratislave, 2008–2010

Metódy a techniky terénneho výskumu, povinný kurz pre študentov religionistiky, FiFUK v Bratislave, 2004 –2010

Kurz Dejiny kresťanstva na Katedre porovnávacej religionistiky FiFUK v Bratislave, 2004–2006

Vedenie terénnej výskumnej praxe pre študentov religionistiky, FiFUK v Bratislave, 2002–2006

 

Iná činnosť

Národný demokratický inštitút pre medzinárodné záležitosti (NDI) - Programový koordinátor programu rómskej politickej participácie od roku 2006 do 2017

Člen Poradného výboru pre Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín, Rada Európy, DG II: Democracy. (zvolený na obdobie 2014 - 2018)

Stále prizývaný člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (poradný orgán Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť) od 22. mája 2018.

Členstvo v Gypsy Lore Society od roku 2010

Člen výboru Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev (SSŠN) od roku 2007; tajomník SSŠN od roku 2013 do 2016

Členstvo v European Academic Network on Romani Studies, spoločný program Európskej únie a Rady Európy, od roku 2011
 

Ocenenia

Cena prezidenta Slovenskej republiky udeľovaná mladým vedeckým pracovníkom (2010)

Cena Jána Komorovského za najlepšiu vedeckú publikáciu z oblasti vedeckého štúdia náboženstiev za rok 2011 (cena za publikáciu v spoluautorstve s Tatianou Podolinskou, Boh medzi bariérami: Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. Bratislava: ÚEt SAV, 2010)

Cena Predsedníctva SAV za 3. miesto v súťaži Mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, 2013

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za najlepšiu akademickú publikáciu v roku 2016 za knihu Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (spolu s Tatianou Podolinskou)

 

Zahraničné pobyty

Karlova univerzita v Prahe, Katedra etnológie a Katedra filozofie a religionistiky, september 1999 – február 2000

University College London, Department of Anthropology (Affiliate research PhD studies) štipendium SYLFF, september 2004 – február 2005

University of Szeged, Department of Study of Religions, štipendium CEEPUS, október 2005 – november 2005

 

Bibliografia

Monografie

PODOLINSKÁ, T. - HRUSTIČ, T.:  Religion as a path to Change? The Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, Institute of Ethnology SAS, 2011.

PODOLINSKÁ. T.  –  HRUSTIČ, T.: Boh Medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou.  ÚEt SAV, Bytča : Coreta, 2010. 174s. ISBN-978-80-89027-34-7.

Editorstvo

PODOLINSKÁ, T. - HRUSTIČ, T. (eds.): Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA, 2015. ISBN: 978-80-224-1413-5.

PODOLINSKÁ, T. - HRUSTIČ, T. (eds.): Book of Abstracts. 2014 Annual Meeting of Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2014. 148 s. ISBN 978-80-970975-1-6.

BENČ, V. - HRUSTIČ, T. - KARDOS, T. - MUŠINKA, A. (eds.): Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni. Prešov: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, 2013. 141s. ISBN 978-80-89540-24-2.

Axis Mundi 1/2013, recenzovaný vedecký časopis Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev, 48 strán (hosťujúci editor).

Monotematické číslo Slovenského národopisu, 58, 3/2010, venované rómskej problematike (spolu s T. Podolinskou).

Kapitoly v monografii

HRUSTIČ, T. Usury among the Slovak Roma: Notes on Relations between Lenders and Borrowers in a Segregated Taboris. In M. Brazzabeni, M. I. Cunha, and M. Fotta, Gypsy Economy - Romani Livelihoods and Notions of Worth in the 21st Century. New York, Oxford : Berghahn, 2015, s. 31-48.

HRUSTIČ, T. “Záleží na nás ako sa dohodneme.” Prehľad rómskej politickej participácie na Slovensku (1990 - 2014). In. T. Podolinská, T. Hrustič (eds.), Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA, 2015, s. 104-145.

HRUSTIČ, T. Emické vnímanie úžery v segregovaných rómskych osadách na východnom Slovensku. In. T. Podolinská, T. Hrustič (eds.), Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA, 2015, s. 208-223.

HRUSTIČ, T.: The Rise and Fall of Romani Pentecostal Revivals in Eastern Slovakia - A Case Study of One Mission. In: D. Thurfjell - A. Marsh (eds.): Romani Pentecostalism. Gypsies and Charismatic Christianity. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 193-214.

Vedecké štúdie a odborné články

HRUSTIČ, Tomáš. Appellations of Roma, Sinti, Gypsies and Travellers in the Opinions of the Framework Convention for the Protection of National Minorities. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 66 (4), 2018, pp. 452-466. DOI: https://doi.org/10.26363/SN.2018.4.05

PODOLINSKÁ, T. - HRUSTIČ, T.: Religious Change and its Effects on Social Change for Roma in Slovakia. In. Acta Ethnographica Hungarica 59(1), 2014, s. 235-256.

HRUSTIČ, T.: The Trends in the Participation of Romani Candidates in Elections in Slovakia. In: Roma Rights, Journal of the European Roma Rights Centre: Challenging of Representation - Voices on Roma Politics, Power and Participation, Budapest 2012.

HRUSTIČ, T.: Rómska politická participácia v komunálnej politike na Slovensku. In. V Benč, T. Hrustič, T. Kardos, A. Mušinka (eds.): Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni. Prešov: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, 2013, s. 55 - 64.

HRUSTIČ, T.: Rómovia a náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia na Slovensku. In: Axis Mundi, 7, 2/2012, s. 27-32.

HRUSTIČ, T.: Values and ethnicity - religious conversions of Roma in Eastern Slovakia to the Watchtower Society. In: Cosima Rughiniş & András Máté-Tóth (eds.) Spaces and Borders. Young Researchers about Religion in Central and Eastern Europe. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2011, s. 23-32.

PODOLINSKÁ, T.  - HRUSTIČ, T.: Dopad náboženských misii v rómskych komunitách na zamestnateľnosť (na základe výsledkov výskumu SIRONA 2010). In: A. Mušinka, V. Benč (eds.) Pokrízová obnova SR. Zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov.  Prešov: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešovská univerzita a Úrad vlády SR, 2011, s. 158 – 168.

PODOLINSKÁ, T.  - HRUSTIČ, T.: Sociálna efektivita náboženskej zmeny medzi Rómami na Slovensku. In Axis Mundi, 6, 2/2011, s. 32-44.

PODOLINSKÁ, T. – HRUSTIČ, T.: The Religious Way to Social Inclusion of the Roma. In: Slovenský národopis, 59, 5/2011, s. 548-558.

HRUSTIČ, T.: „Zhodnotenie bariér výkonu terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách a návrh odporúčaní”. In Spravodaj rómskej verejnej politiky 3/2011, Nadácia Milana Šimečku, s. 1-2.

PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, T.: Dynamika religijności  Romów na Slowacji – droga ku integracji czy wykluczeniu spolecznemu? In: Studia Romologica, 4/2011, s. 125-152.

PODOLINSKÁ, T. – HRUSTIČ, T.: Vedie náboženská zmena k sociálnej inklúzii Rómov? In: Slovenský národopis, 59, 4/2011, s. 413-431.

HRUSTIČ, T.. „Rómsky problém“ a komunálne voľby 2010. In Menšinová politka na Slovensku 01/2011, Kritický štvrťročník Centra pre výskum etnicity a kultúry, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, s.7-8.

PODOLINSKÁ, T. – HRUSTIČ, T.: Vplyv cirkví a náboženských společnosti na sociálnu inklúziu marginalizovaných Rómov. In: Romano nevo ľil, 2010, roč. 20, č. 11, s. 6-7.

PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, T.: Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou (Výskumná správa z projektu SIRONA). (www.uet.sav.sk/download/socialna_inklúzia_Romov_nabozenskou_cestou.pdf)

PODOLINSKÁ, T. – HRUSTIČ, T.: „Inklúzia Rómov náboženskou cestou“. In OS, tematické číslo Národné práva menšín, ročník 14, číslo 2010/1, ISSN 1335 – 2296, s. 81-97.

HRUSTIČ, T.: „My nemáme rozdielov. Diskurz o etnicite a identite rómskych a nerómskych svedkov Jehovových na východnom Slovensku“. In Romano Džaniben, Jevend 2010, s. 27-43.

HRUSTIČ, T.: „Faktory ovplyvňujúce náboženské konverzie Rómov“. In Slovenský národopis, 58/3, 2010, s. 306-322.

HRUSTIČ, T.:  „Social change and some other factors of religious conversion among Roma in Eastern Slovakia“. In: M. Kováč – T. Gál Miloš (eds.): Religious Change. Bratislava: Chronos, 2010, s. 125-129.

HRUSTIČ, T. a kol.: Výkon terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách. Bratislava: Fond sociálneho rozvoja (FSR), 2009 http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/vykon-tsp-v-mrk_finalna-sprava.pdf

HRUSTIČ, T.: Náboženské konverzie Rómov vo východnom Zemplíne – prípadová štúdia reťazových konverzií. In Pastorácia Rómov (hľadanie rómskeho Boha). Ed. L.Grešková. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2009, s. 123-142.

HRUSTIČ, T. – POLLÁK, P.: „Religiozita v rómskych komunitách na Slovensku“ In: Balvín, J. (ed.): Rubikova kostka. Multikulturalita: mezinárodní konference 6. setkání národnostních menšin. Praha: Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2007, s. 469-474.

HRUSTIČ, T.: „Telo a telesné tekutiny v ľúbostnej mágii u Rómov vo východnom Zemplíne“. In: I. Doležalová – N. Hamar – L. Bělka (eds.). Náboženství a tělo. Brno: CERES, 2006, s. 73-86.

HRUSTIČ, T.: „Nelapšoj - súčasné predstavy o reventantizme a vampirizme u Rusínov na Slovensku“. In: M. Kováč – A. Kovács (eds.). Cesty na druhý svet - smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. Bratislava: CERES 2005, s. 276-287.

HRUSTIČ, T.: „Náboženská odysea – konverzie a viacvrstvová religiozita u Rómov“. In: Hieron, VIII. – IX./ 2003-2004, s. 150-166.

HRUSTIČ, T.: „Náčrt kognitívnej teórie náboženstva“. In: Cargo 1/2003, s. 54-69.