Tradičná kultúra regiónov Slovenska


BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Tradičná kultúra regiónov Slovenska. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Veda 2005. ISBN 80-224-0853-0, 240 s.

Tradičná kultúra Slovenska, ako ju poznáme z prvej polovice 20. storočia, sa formovala na pozadí stredoeurópskych dejín, za súčinnosti viacerých etník a v kontakte s kultúrnymi tradíciami krajín obklopujúcich naše územie. Na relatívne malom priestore tak vznikli rôznorodé a zároveň vnútorne diferencované kultúrne regióny, ktorých charakter približuje táto publikácia prostredníctvom geografického vymedzenia, historických podmienok formovania kultúry, etnického i konfesionálneho zloženia obyvateľstva, jeho tradičného zamestnania, ďalej predstavuje rôznorodé formy ľudového výtvarného umenia, odevu, architektúry, duchovnej kultúry a folklóru, ako aj prehľad folklórnych súborov a festivalov, múzeí a najvýznamnejších kultúrno-historických pozoruhodností.