Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy

Projekt APVV - projekt prebieha na základe digitálneho spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FF UK. 

Anglický názov: Traditional Culture of Slovakia as Part of the European Cultural Heritage. Based on the Digital Processing of Archive Documents of the Institute of Ethnology at Slovak Academy of Sciences and the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at Comenius University


Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Spoluriešiteľské organizácie: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK Bratislava 

Meno zodpovedného riešiteľa: Mgr. Daniel Luther, CSc. 

Riešiteľský kolektív: Mgr. Oľga Danglová, CSc. (zást. ved.), Mgr. Dušan Ratica, CSc.,  PhDr. Juraj Zajonc, CSc., PhDr. Katarína Popelková, CSc., Mgr. Katarína Nováková, PhD., Mgr. Katarína Nádaská, PhD., PhDr. Ingrid Kostovská

Anotácia projektu: Projekt je zameraný na postupnú prípravu a vydávanie monograficky koncipovaných publikácií z dokumentačných fondov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK na základe digitalizovaných etnologických dokumentov o javoch tradičnej kultúry každodenného života, získaných počas doterajšej existencie oboch inštitúcií. Integrálnou súčasťou celkového cieľa projektu je riešenie problematiky inovácie triediacich postupov k digitalizovaným archívnym jednotkám (vo forme vedeckých štúdií) a vytvorenie digitálnej vedeckej databázy na základe recentných kritérií klasifikácie a interpretácie vizuálnych archívnych fondov vo vzťahu k predmetu etnologického bádania. Súčasťou zámeru projektu je vytvorenie multimediálnej didaktickej pomôcky na CD nosiči (nosičoch) a sprístupnenie fotografickej databázy na internete.

Metodika digitalizácie: Digitalizácia archívov negatívov a pozitívov ÚEt SAV a KEKA  FiF UK sa realizuje zakúpenými filmovými skenermi Nikon SuperCoolscan 9000 ED, ktoré sú schopné dodávať výstupy profesionálnej kvality. Vzhľadom na celkové množstvo (v ÚEt SAV 128 500 negatívov, diapozitívov a kresieb) bolo potrebné v súvislosti s primeranou potrebou pamäťového miesta stanoviť  optimálnu vyváženosť medzi kvalitou a objemom skenovaných obrázkov (limit cca 70 MB na obrázok). Čiernobiele negatívy (6 x 6, 6 x 9 a 35 mm), ktoré tvoria prevažnú väčšinu skenovaných dokumentov (najstaršie pochádzajú z 50. rokov minulého stročia), sa z dôvodu zlepšenia možností ich následného softvérového reštaurovania skenujú v najvyššom rozlíšení, t. j. 4000 dpi, 8-bit. Pri zriedkavejších farebných predlohách sa používa 16-bitová hĺbka pri variabilnom rozlíšení: 35 mm – 3000 dpi, 6 x 6 a 6 x 9 – 1600 dpi. Pri skenovaní obrázkov sa po ich elementárnej softvérovej úprave  vytvárajú 3 druhy súborov: A. archivované originály s najväčším objemom v bezstratovom formáte .tif ; B. zmenšené súbory v rovnakom formáte (na cca 10 MB) určené pre dokumentačnú databázu; C. opätovne zmenšené a 50% komprimáciou upravené súbory vo formáte .jpg (na 15 – 30 Kb), určené pre internetové využitie

Viac k multiaspektovej analýze fotografických náhľadov nájdete tu.


Evidenčné číslo projektu: APVV-0530-06

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.2.2007–1.11.2009 

 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: