Tradičná kultúra slovenských menšín v južnej Európe. Využitie kartografickej metódy pri výskume a porovnaní kultúrnych javov

VEGA projekt Traditional Culture of Slovak Minorities in South Europe

Meno zodpovedného riešiteľa: Benža Mojmír, PhDr., CSc.

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Evidenčné číslo projektu: 2/7031/20

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2002
Typ projektu: