Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva (Medzi enkulturáciou a akulturáciou)

Projekt Traditional culture of Slovak minorities in central and southern Europe as a part of their cultural heritage

Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Mojmír Benža, PhD. 

Evidenčné číslo projektu: 2/3182/24 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2003 – 31.12.2005 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: