Tradičná kultúra v súčasných procesoch komunikácie

17. – 19. 9. 2007

Medzinárodný seminár zorganizovaný Ústavom etnológie SAV, Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave a Národopisnou spoločnosť Slovenska (NSS). Podujatia sa zúčastnilo 12 zahraničných (10 ČR, 2 Poľsko) a 20 domácich účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Členky organizačného výboru: E. Krekovičová, A. Hlôšková, T. Bužeková