Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

V rokoch 2010–2012 sa kolektív pracovníkov ÚEt SAV podieľal na tvorbe elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Hlavnou redaktorkou diela bola Gabriela Kiliánová.
Elektronická encyklopédia bola zverejnená v marci 2012 online TU  a je voľne prístupná odbornej i laickej verejnosti. Projekt, ktorý ÚEt SAV riešil spolu s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru, SĽUK, bol implementáciou vládneho nariadenia na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike. Elektronická encyklopédia obsahuje 1813 hesiel, na tvorbe ktorých sa podieľalo 62 autorov z rôznych vedeckých, vedecko-pedagogických, kultúrnych a iných inštitúcií. Heslá populárnou formou a prístupným jazykom prinášajú informácie o javoch tradičnej ľudovej kultúry na území Slovenska, o každodennom aj sviatočnom živote jeho obyvateľov – Slovákov i príslušníkov národnostných menšín. Zachytávajú tak bohatstvo a rozmanitosť popisovaných kultúrnych javov, ktorými je Slovensko charakteristické. Zároveň sa autori a autorky hesiel usilovali opísať premeny kultúrnych javov v čase a ich podoby v súčasnosti. Sústredili sa najmä na údaje od 19. storočia po súčasnosť - ide o časové obdobia, z ktorých má etnológia najviac zozbieraných poznatkov. Avšak v mnohých heslách sa nachádzajú informácie aj zo starších období.

Dielo dobre využilo možnosti, ktoré poskytuje internet. Texty hesiel sú doplnené bohatou obrazovou dokumentáciou – fotografiami, kresbami, schémami a podobne. Záujemcovia získajú veľa informácií aj  prostredníctvom zvukovej a filmovej dokumentácie, ktorá sprostredkuje nenahraditeľné poznatky napríklad o zvuku hudobných nástrojov, o melódii konkrétnej piesne alebo o krokoch a figúrach určitého tanca. Vo fotografickej, zvukovej i filmovej dokumentácií sa využívali prednostne autentické záznamy získané pri terénnych výskumoch. Všetky heslové texty sú doplnené niekoľkými odkazmi na pramennú, resp. vedeckú literatúru. Záujemcom sa tak ponúka  možnosť rozširovať svoje poznatky o danej téme. Vyhľadávanie výrazov v heslári a obsahové prepojenie hesiel zabezpečili redaktori encyklopédie bohatým systémom odkazov a podrobným registrom, ktorých aplikácia v internetovom prostredí zvyšuje užívateľský komfort diela. Elektronická encyklopédia Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom je príkladom úspešnej popularizácie vedeckých poznatkov získaných základným výskumom.

Podľa doterajších zistení je dielo jedinou elektronickou encyklopédiou v Európe, ktorá komplexne spracovala heslá o tradičnej ľudovej kultúre nejakého teritória.

Encyklopédiu môžu využívať slovakisti, slavisti, prekladatelia, ktorí budú hľadať význam špeciálnych výrazov, obyvatelia Slovenska i krajania v zahraničí alebo akýkoľvek záujemcovia o hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. V roku 2013 bola kolektívu pracovníkov Ústavu etnológie SAV za elektronickú encyklopédiu ľudovej kultúry Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy.

 

Bibliografický údaj

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom: elektronická encyklopédia [elektronický zdroj]. Hlavná redaktorka Gabriela Kiliánová, redaktori Mojmír Benža, Oľga Danglová, Ľubica Falťanová, Daniel Luther, Katarína Nováková, Katarína Popelková, Dušan Ratica, Peter Slavkovský, Rastislava Stoličná, Juraj Zajonc; vedúci projektu Vladimír Kyseľ, manažérka projektu Katarína Nováková. Bratislava: Ústav etnológie SAV; Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK, 2011.
Dostupné online TU.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: