Tradičná textilná kultúra – súvislosti a paralely

VEGA projekt - Traditional Textile Culture of Slovakia – Connections and Parallels

Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Evidenčné číslo projektu: 2/2076/23

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2002 – 31.12.2004

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2004
Typ projektu: