Tradičný odev Slovenska / Traditional Clothing of Slovakia


BENŽA, Mojmír: Tradičný odev Slovenska / Traditional Clothing of Slovakia. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2015. 293 s. ISBN 978-80-89639-26-7.

Vedecká monografia, ktorá vznikla v spolupráci Ústavu etnológie SAV a Ústredia ľudovej umeleckej výroby, je syntézou poznatkov o tradičnom odeve Slovenska. Autor ho približuje z dvoch hľadísk: podľa jednotlivých druhov odevných súčiastok a na základe príležitostí, počas ktorých sa používali. V nadväznosti na poznatky Etnografického atlasu Slovenska, ktorý v roku 1990 vydal Ústav etnológie SAV, v knihe zhrnul rozdiely medzi jednotlivými typmi a formami tradičného odevu. Následne definoval spoločné znaky každej z týchto skupín. Samostatnú pozornosť venoval zmenám tradičného odevu. Špecifickou zložkou publikácie sú farebné, zväčša ešte nepublikované kresby z fondu Múzea ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV-u.

Dielo vyšlo v edícii Tradícia dnes, v paralelnej slovensko-anglickej mutácii. Vzniklo s podporou vedeckého projektu VEGA č. 2/0096/14 Kultúrne dedičstvo Slovenska : materiálna produkcia, sociálne súvislosti.

Viac o publikácii a ukážky z nej nájdete na stránke ÚĽUV-u TU.

Menu?: 
Nie