Tradičný odev Turca


Kniha PhDr. Mojmíra Benžu, PhD. Tradičný odev Turca je prvou etnologickou monografiou o odeve obyvateľov regiónu, v ktorom žili Slováci aj Nemci.  Väčšina obyvateľov sa zaoberala poľnohospodárstvom, časť z nich od polovice 18. storočia olejkárstvom (výroba a podomový obchod s liečivými olejmi, spojený s liečebnou činnosťou) a od konca 18. storočia aj šafraníctvom (pestovanie a podomový predaj šafranu).
Uvedené skutočnosti mali viditeľný vplyv aj na podoby tradičného odevu. Publikácia sleduje vývoj odborného záujmu o tradičný odev regiónu a na základe údajov z archívnych a historických prameňov poskytuje obraz vývoja tejto zložky hmotnej kultúry od 1. polovice 18. do konca 19. storočia. Následne prináša opis najmä sviatočnej podoby tradičného odevu v Turci od konca 19. storočia do 40. rokov 20. storočia. Tu autor vychádzal zo štúdia zbierky tradičného odevu a fotografického archívu SNM-EM v Martine, použil údaje z jazykovedných a etnografických dotazníkových akcií i z odborných a vedeckých textov. Samostatnú pozornosť venuje odevu detí, mužov a žien, ďalej svadobnému odevu i odevu karpatských Nemcov žijúcich v Turci do ich vysťahovania po  2. svetovej vojne. Vo väčšine obcí Turca zaniklo nosenie tradičného odevu ešte pred 1. svetovou vojnou.
Kniha sleduje zmeny tradičného odevu ešte pred jeho zánikom a následne aj ďalšie podoby vo funkcii  javiskového kostýmu, ktorú nadobudol už v 1. polovici 20. storočia.


Monografia, obsahujúca aj bohatý obrazový materiál o podobách tradičného odevu v Turci vo všetkých opísaných obdobiach, je pozoruhodným a vedecky hodnotným príspevkom k poznaniu kultúrneho dedičstva Slovenska. Práca je výsledkom spolupráce Slovenského národného múzea v Martine a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Je zároveň jedným z výstupov projektu Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí VEGA č. 2/0155/17.

BENŽA, Mojmír: Tradičný odev Turca. Vrútky: FOMI, s. r. o. 2019. 160 s. ISBN 978-80-99943-00-2

Galéria: 
Menu?: 
Nie