Transformácia židovskej komunity na Slovensku po roku 1989

VEGA projekt

Transformation of Jewish community in Slovakia after 1989

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Peter Salner, PhDr., DrSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 30/2013

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2013 – 2014 

Výsledky projektu (výber):
SALNER, P.: Kto zachránil ľudský život, zachránil celý svet? Slovenský národopis, 2014, s. 399-411.

SALNER, P.: Kremácia ako prejav marginalizácie židovskej ortodoxnej identity. In: SOUKUPOVÁ, B. NOSKOVÁ, H., BEDNAŘÍK, P. (eds.): Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity. Urbánní studie 6, 2013, Praha: FHS UK v Praze, s. 203-210. 

Účasť v organizačnom výbore konferencie Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku; Vedenie Bloku 1 - Židovské kultúrne dedičstvo v strednej Európe; Organizátor: Ústredný zväz židovských náboženských obcí; Bratislava, Hotel Devín, 9.11.2015.

Spoluorganizácia medzinárodnej konferencie Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku, Bratislava, 20.-21.11.2014.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2014
Typ projektu: