Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)

VEGA projekt Transformation of minority indentities (Ethnological Analysis of Czech and Jewish Minority in Slovakia in the 20th Century)

Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Evidenčné číslo projektu: 2/2075/23

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2002 – 31.12.2004

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2004
Typ projektu: