Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy

Projekt Tematického štátneho programu výskumu a vývoja Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov, podprogramu Realizácia vynikajúcich projektov na podporu profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja.

Začiatok riešenia: 2003

Koordinátor: J. Marušiak, Ústav politických vied SAV

Spoluriešiteľské pracoviská: ÚEt SAV a HÚ SAV

Zástupkyňa vedúceho projektu z ÚEt SAV: M. Ferencová 

Spoluriešiteľky z ÚEt SAV: T. Bužeková, M. Ferencová, Ľ. Herzánová, N. Veselská

Výstupy: realizácia výskumov a príprava príspevkov na úvodný metodologický seminár projektu plánovaný na január 2004

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: