Transgeneračný prenos traumy holokaustu – prevencia a starostlivosť

Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vrzgulová Monika CSc.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.3.2024

Naše pracovisko je súčasťou medzinárodného projektu Transgeneračný prenos traumy holokaustu - prevencia a starostlivosť financovaného Medzinárodným vyšehradským fondom (International Visegrad Fund).

Na projekte spolupracujú:
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i., Bratislava (Monika Vrzgulová)
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, Budapešť, Maďarsko  (Tihamér Bakó and Katalin Zana)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Varšava, Poľsko (Katarzyna Prot-Klinger, Lukasz Biedka and Krzysztof Szwajca, Anna Zajenkowska)
Rafael institut, Praha, Česká republika (Michaela Hapalová, Marek Preiss)
Projekt ponúka miesto na prepojenie odborníkov z viacerých disciplín (psychológia, psychoterapia, psychiatria, etnológia), ktorí sa venujú výskumu a liečeniu transgeneračného prenosu traumy holokaustu, resp. skúmajú skupinovú/ rodinnú pamäť ľudí, ktorí prežili holokaust a ich komunikáciu tejto skúsenosti v rodine, širšej komunite, vo verejnom diskurze. Pričom vychádzajú z faktu, že mnoho neliečených tráum z holokaustu sa prenieslo, resp. prenáša na ďalšie generácie.

Cieľom interdisciplinárnej medzinárodnej platformy, ktorú projekt vytvára, je výmena informácií a skúseností o uvedenej problematike v rámci krajín vyšehradskej štvorky a zdieľanie nových poznatkov  o liečení tráum pre židovské komunity a pre odborníkov, ktorí sa otázkami spojenými s touto oblasťou zaoberajú vo svojej odbornej praxi, ako aj spoločné publikovanie.

Viac informácií o projekte:
Projekt (Transgeneration transfer of holocaust trauma - prevention and care, ID: 22120162) získal finančnú podporu IVF vo výške 20 000 EUR. Vychádza zo skúseností Rafael institutu v Prahe a jeho a předchodcov - neziskových organizácií Tolerance a Rodiny po holocaustu (Praha, Česká republika), a z výsledkov dlhoročnej práce psychológov a psychoterapeutov, ako Helena Klímová, Martin Mahler, Věra Roubalová a ďalší. Hlavným riešiteľom projektu je Rafael institut so sídlom v Prahe.
Hlavným cieľom projektu je preklenúť absenciu medzinárodnej spolupráce a prepojiť profesijné organizácie, bádateľov obdobia holokaustu a ďalších záujemcov o túto problematiku, nahliadať na transgeneračný prenos traumy, témy kolektívnej a individuálnej identity cez špecifický koncept traumy holokaustu. Napĺňanie cieľov projektu sa realizuje prostredníctvom jednotlivých krokov a segmentov:
1. Nadviazanie spolupráce, výmena odborných skúseností a výskumných dát
2.Webináre pre partnerov v projekte, prehĺbenie vzájomnej spolupráce
3. Webináre pre lokálne židovské komunity; odborníkov, ktorí pracujú s ľuďmi, ktorí prežili holokaust, resp. ich potomkami; pre širokú verejnosť – majú byť miestom výmeny a zdieľania informácií o výskume, psychoterapii a praktickej pomoci.
4. Stretnutie s partnermi vo forme konferencie (osobné stretnutia, resp. hybridná forma pre ostatných záujemcov)
5. Vytvorenie spoločného dokumentu o medzigeneračnom prenose a liečbe traumy a odolnosti súvisiacej s traumou
6. Komunikácia a zdieľanie skúseností zo spolupráce v projekte. Prepojenie ľudí, ktorí sa venujú výskumnej činnosti aj praktickej starostlivosti zameranej na ľudí s historickou traumou.
Hlavnou myšlienkou projektu je zmapovať stav výskumu, aj praktických skúseností s medzigeneračným prenosom traumy holokaustu v krajinách Višegrádskej štvorky, možnosti a limity, témy a spôsoby intervencie v psychoterapeutickej starostlivosti, ale aj komunikačné stratégie pre odborníkov pracujúcich s ľuďmi z rodín po holokauste. Pridanou hodnotou tohto projektu je dialóg medzi odborníkmi z rôznych zemí a disciplín, spoločné štúdium vzťahu identity a holokaustu, prepojenie výskumu a praxe. Oproti izolovaným iniciatívam tento projekt ponúka prepojenie odborníkov a priestor na spoločné publikovanie.
Aktuálne informácie na stránke projektu: https://www.transgenerationtransfer.eu/
 

Typ projektu: