Trendy miestneho a regionálneho rozvoja

21. – 23. 10. 2006

Interdisciplinárny seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Centrom pre európsku politiku a Katedrou etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie bolo realizované v rámci projektu VEGA (2/5104/25 Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie) a zúčastnilo sa ho 15 domácich a 1 zahraničný účastník.

Miesto konania: Častá-Papiernička