Ukončené projekty

Nie

Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2009 - 2010

Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska 
Nositeľ projektu: Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska, SĽUK, Vladimír 
Kyseľ
Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Gabiela Kiliánová, PhDr., CSc.

Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou

2010 - 2010

Grant Fondu sociálneho rozvoja SR
Koordinátor projektu: ÚEt SAV
Zodpovedná riešiteľka: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Náboženstvo a hodnoty: stredo- a východoeurópska bádateľská sieť

2008 – 2010

Medzinárodný projekt - Religion And Values: Central And Eastern European Research Network (REVACERN)
Vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 – 2010

Číslo projektu: 17/2007
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupkyňa vedúcej: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Etnická štruktúra, Slovensko, 20. storočie

2009 - 2010

Vedúci projektu: Mojmír Benža, PhDr., PhD.
Riešitelia: A. Mann, PhDr., CSc., M. Vrzgulová, PhDr. CSc., J. Majo, Mgr.

Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou - SIRONA

2010

Výskumný projekt zameraný na mapovanie vplyvu pôsobenia náboženských misií na sociálnu inklúziu Rómov na Slovensku.
Hlavná riešiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.

Trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete (SUS.DIV)

2006 - 2010

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie SUS.DIV Network of Exellence 
Nositeľ projektu: Faculty of Social and Behavioural Sciences, 
Tilburg University
Zodpovedná vedúca tímu za SR: Alexandra Bitušíková, ÚVV UMB, 
Banská Bystrica

Obrazy iných v etnických karikatúrach (2. pol. 19. stor. a 1. pol. 20. stor.)

2010 - 2010

Medzinárodný projekt - [IVF project - Images of the other in ethnic caricatures (in the second half of 19th century and first half of 20th century
Typ projektu: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.

Slovensko-slovinské paralely v etnologických štúdiách

2009 - 2010

Projekt APVV - Slovakian-Slovenian parallels in ethnology and folklore studies
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Zodpovedná riešiteľka z ÚEt SAV: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.

Realizácia dvojitej kultúrnej identity. Bulharsko-slovenské vzťahy

2008 - 2010

Medzinárodný projekt - Double Ethnocultural Identity in Practice
Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.