Ukončené projekty

Nie

​European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

2005 - 2009

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie Marie Curie Training Program 
Nositeľ projektu: Koordinujúca inštitúcia: Universita Ca´Foscari, Benátky, prof. Rolf Petri
Koordinátorka za slovenskú stranu: G. Kiliánová z ÚEt SAV 

Religion and Values: Central and Eastern European Research Network (REVACERN)

2007 - 2009

6. rámcový program Európskej únie, Náboženstvá a hodnoty: Stredo- a východoeurópska bádateľská sieť. Priorita 7. Občania a spravovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Typ programu: Network
REVACERN; Sixth Framework Programme Priority 7 – 'Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society' 

​Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

2006 - 2009

Medzinárodný projekt - Ethnological researches of Slovak minority in Hungary
Typ projektu: Spoločný medziústavný projekt ÚEt SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarská republika 

​Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej perspektíve

2006 - 2009

Nositeľ projektu a koordinujúca inštitúcia v SR a v ČR: Ústav soudobých dějin ČR, Centrum Orální historie PhDr. M. Vaněk, PhD., Ústav etnológie SAV v Bratislave Mgr. Z. Profantová, CSc.  
Charakteristika projektu: terénny výskum a zber materiálu, zovšeobecňovanie výsledkov; organizovanie spoločných konferencií, seminárov; výmena skúseností, informácií, publikácií so spoločnou problematikou, založenie Slovenskej Asociácie Oral History. 

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

2006 – 2009

VEGA projekt
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Profantová, Mgr., CSc. 

História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

2007 – 2009

VEGA projekt - History of the Slovak Lutheran Church
Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave – Katedra humánnej geografie 
a demogeografie 
Spoluriešiteľské organizácie: EBF UK Bratislava, PriF UPJŠ Prešov, ÚEt SAV 

Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy

2007 – 2009

Projekt APVV - realizovaný na základe digitálneho spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie  a kultúrnej antropológie FF UK
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Spoluriešiteľské organizácie: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK Bratislava 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mgr. Daniel Luther, CSc. 

Výskumná správa o výkone terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách

2009 - 2009

Projekt Fondu sociálneho rozvoja
Riešiteľské pracovisko: Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: T. Hrustič

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2008 – 2009

Číslo projektu: 6/2004
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.
Zástupca vedúceho: Peter Maráky, PhDr.

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

2006 – 2009

Číslo projektu: 12/2005
Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD.