Ukončené projekty

Nie

European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

2002 – 2005

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie Training Program č. HPMT-CT-2001-00225. Projekt je bázou na výmenu doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.
Koordinujúca inštitúcia a garant: Universita Ca ́Foscari, Benátky; prof. Stuart Woolf

K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných európskych kultúr

2003 – 2005

VEGA projekt - On the history and dynamics of development of traditional spiritual culture in Slovakia in the context of the contemporary postmodern European cultures
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/3030/23

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad

2003 – 2005

VEGA projekt - Global processes and every day culture in Slovakia. Ethnological Perspective
Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/3181/24 

Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva (Medzi enkulturáciou a akulturáciou)

2003 – 2005

Projekt Traditional culture of Slovak minorities in central and southern Europe as a part of their cultural heritage
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Mojmír Benža, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: 2/3182/24 

Hodnotové orientácie v 20. storočí: ich stabilita a zmeny

2004 – 2005

Pamiatke Adama Prandu
Číslo projektu: 5/2004
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc.

Stratení susedia – Zabudnutá história

2004 – 2005

Medziskupinová komunikácia v období vojnového slovenského štátu: sociálna pamäť – lokálne interpretácie
Číslo projektu: 9/2004
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

2002 – 2005

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie Training Program č. HPMT-CT-2001-00225. Projekt je určený na výmenu doktoradov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.
Koordinujúca inštitúcia a garant: Universita Ca´Foscari, Benátky; prof. Stuart Woolf

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscaba

2002 – 2005

Medzinárodná dohoda - etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku
Platnosť dohody: 2002 – 2005 

Muzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

2001 – 2005

Medzinárodná dohoda - aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR 
Platnosť dohody: 2001 – 2005 

Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)

2002 – 2004

VEGA projekt -Transformation of minority identites (Ethnological Analysis of Czech and Jewish Minority in Slovakia in the 20th Century) 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/2075/22