Ukončené projekty

Nie

Tradičná textilná kultúra – súvislosti a paralely

2002 – 2004

VEGA projekt -Traditional Textile Culture of Slovakia – Connections and Parallels
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.  
Evidenčné číslo projektu: 2/2076/22 

K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (Medzi literatúrou a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou)

2002 – 2004

VEGA projekt - To the Problems of „traditional“ and „non-traditional“ Folklore Genres (Between Literature and Folklore – between Folkloristics and Religion Studies)
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2116/22

Česká/slovenská identita po holokauste

2002 – 2004

Medzinárodný projekt
Koordinátor: A. Heitlinger, Champlain University, Canada 
Doba riešenia: 2002 – 2004

Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)

2002 – 2004

VEGA projekt Transformation of minority indentities (Ethnological Analysis of Czech and Jewish Minority in Slovakia in the 20th Century)
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2075/23

Tradičná textilná kultúra – súvislosti a paralely

2002 – 2004

VEGA projekt - Traditional Textile Culture of Slovakia – Connections and Parallels
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2076/23

K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (Medzi literatúrou a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou)

2002 – 2004

VEGA Projekt - To the Problems of „traditional“ and „non-traditional“ Folklore Genres (Between Literature and Folklore – between Folkloristics and Religion Studies)
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2116/23

Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)

2002 – 2004

VEGA projekt -Transformation of minority indentities (Ethnological Analysis of Czech and Jewish Minority in Slovakia in the 20th Century) 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2075/24

Tradičná textilná kultúra – súvislosti a paralely

2002 – 2004

VEGA projekt Traditional Textile Culture of Slovakia – Connections and Parallels
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/2076/24 

K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (Medzi literatúrou a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou)

2002 – 2004

Vega projekt - To the Problems of „traditional“ and „non-traditional“ Folklore Genres. (Between Literature and Folklore – between Folkloristics and Religion Studies)
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Anna Hlôšková, CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2002 – 31.12.2004

Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti

2003

Projekt (interné označenie ŠP2) Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
Koordinuje: Š. Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 
Spoluriešitelia z ÚEt SAV: M. Benža a P. Salner