Ukončené projekty

Nie

Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti

2004

Projekt štátneho programu (interné označenie ŠP3) Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
Koordinátor: Ľ. Plesník, FF UKF Nitra 

Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy

2003 - 2004

Projekt štátneho programu 
Koordinátor: J. Marušiak, Ústav politických vied SAV
Spoluriešiteľské pracoviská: Ústav etnológie SAV, Historický ústav SAV

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2003 – 2004

Číslo projektu: 6/2004
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.
Zástupca vedúceho: Peter Maráky

Etnokultúrne tradície a identita Bulharov na Slovensku

2001 – 2004

Medzinárodný projekt
Koordinátori: V. Penčev – BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava
Doba riešenia: 2001 – 2003, predĺžené na rok 2004

Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

2004

Medzinárodný projekt - je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk
Spoluriešiteľské pracovisko: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko

Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácii

2001 – 2003

VEGA projekt Sources and History of Oral Tradition in Slovakia
Meno zodpovednej riešiteľky: Beňušková Zuzana, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2001 – 31.12.2003

Bulhari na Slovensku – Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

2001 – 2003

Medzinárodný projekt - Predmetom výskumu je každodenný život Bulharov na Slovensku, transformácia ich každodennej kultúry, trvanie „etnických kódov“ v komunikačnej rovine v kontexte transformácie kultúr Slovenska a Bulharska
Participanti: ÚEt SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, ISKŠ FHV UMB, Banská Bystrica, Katedra folkloristiky a regionalistiky FF UKF, Nitra.

MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

2001 – 2003

Medzinárodná výmena je zameraná na výskumné témy: Kultúra a tradícia v koexistencii etnických skupín a Teoretické a metodologické problémy výskumu ľudovej kultúry.
Platnosť dohody: 2001 – 2003

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

2001 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátori: V. Penčev –BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava 
Doba riešenia: 2001 – 2003 

Pamäť žien za socializmu

1996 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Filozofická fakulta UK Bratislava, doc. Z. Kiczková 
Partner: Open Society Fund