Ukončené projekty

Nie

Napoleon Bonaparte in europäischen Volkslieder

2001 – 2003

Multilaterálny európsky projekt
Koordinátor: Univerzita v Augsburgu
Doba riešenia: 2001 – 2003 

MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

2001 – 2003

Medzinárodná dohoda - zahŕňala dve výskumné témy: Kultúra a tradícia v koexistencii etnických skupín a Teoretické a metodologické problémy výskumu ľudovej kultúry.
Platnosť dohody: 2001 – 2003 

Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácii

2001 – 2003

VEGA projekt - Spatial and Temporal Determination of Dynamics of Group IdentitiesMeno zodpovednej riešiteľky: Beňušková Zuzana, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2001 – 31.12.2003

Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
Koordinátor: Ľ. Falťan, Sociologický ústav SAV, Bratislava
Spoluriešiteľky z ÚEt SAV: Z. Beňušková, O. Danglová, Ľ. Falťanová, K. Popelková, M. Vrzgulová

Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti.
Koordinátor: Š. Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Spoluriešitelia z ÚEt SAV: M. Benža a P. Salner

Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
Koordinátor: Ľ. Plesník, FF UKF Nitra
Spoluriešiteľky z ÚEt SAV na 3. čiastkovej úlohe Etnologické súvislosti súčasných civilizačno-kultúrnych procesov a otázky identity v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti (koordinátorka V. Feglová): G. Kiliánová, E. Krekovičová

Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy

2003

Projekt Tematického štátneho programu výskumu a vývoja Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov, podprogramu Realizácia vynikajúcich projektov na podporu profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja.
Koordinátor: J. Marušiak, Ústav politických vied SAV

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

2001 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátori: V. Penčev –BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava
Doba riešenia: 2001 – 2003

Citizen and governance in knowledge based society

2003

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie – 7. priorita. Ústav etnológie SAV spolupracuje s Max Planck Institute of Social Anthropology Halle, Nemecko – na príprave projektu pre 6 RP EU. Projekt má názov Trust, Racionality and Cooperation, ktorý bol posudzovaný v roku 2003.
Koordinujúca inštitúcia: Max Planck Institute of Social Anthropology, Halle a n. Saale, Nemecko

Errinerungsorte in Österreich und der Slowakei – Analogien und Divergenzen

2000 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátor: prof. Hannes Stekl, Universität Wien, Rakúsko, koordinátorka za Slovensko - Dr. E. Mannová, HÚ SAV
Doba riešenia: 2000 – 2003