Ukončené projekty

Nie

Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku v 20. storočí

1999 – 2001

VEGA projekt - Ethnicity as a Factor of Polarization of Urban Community in Slovakia in the 20th Century
Meno zodpovedného riešiteľa: Salner Peter, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001

Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (Na príklade Nitry v období 1918-1948)

1999 – 2001

VEGA projekt -Town as Space of Social-Cultural Interactions (On example of the town Nitra 1918-1948)
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc. (Katarína Popelková, PhDr., CSc.)
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001

A living family photographic archive of Jewish Central Europe

1999 - 2001

Koordinátor a finančné zabezpečenie: E. Serotta, nadácia Centropa Pix, Viedeň, Rakúsko
Koordinátor za slovenskú stranu: PhDr. Peter Salner, CSc, ÚEt SAV
Doba riešenia projektu: 1999 - 2001

Pamäť žien

1999 - 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátor a finančné zabezpečenie: Open Society Fund
Koordinátorka za slovenskú stranu: Doc. PhDr. Z. Kiczková, CSc.; Filozofická fakulta UK

Múzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

1996 - 2001

Medzinárodná dohoda
Téma: Aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR
Pracovníci ÚEt: Arne Mann, Eva Krekovičová
Platnosť dohody: 1996 - 2001

Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku v 20. storočí

1999 – 2001

VEGA projekt - Ethnicity as a Factor of Polarization of Urban Community in Slovakia in the 20th Century
Meno zodpovedného riešiteľa: Salner Peter, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001

Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (Na príklade Nitry v období 1918-1948)

1999 – 2001

VEGA projekt - Town as Space of Social-Cultural Interactions (On example of the town Nitra 1918–1948)
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc. (Katarína Popelková, PhDr., CSc.)
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001

TEMPUS

2001

Medzinárodný program
Finančné zabezpečenie: Európske spoločenstvo
Koordinátor: Academia Istropolitana Nova, Sv. Jur, SR

CEEPUS

2001

Medzinárodný program
Účastník z ÚEt SAV a výstup v roku 2001: M. Leščák – prednášková činnosť

Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov a spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy

2001

Medzinárodný projekt
Garant projektu: Akcia Rakúsko-Slovensko
Riešiteľ: Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien