Ukončené projekty

Nie

Civic Education Project (CEP)

2001

Medzinárodný projekt - CEP - medzinárodná organizácia zameraná na zvýšenie kvality vyššieho vzdelávania a presadzovanie alternatívnych spôsobov výučby na vysokých školách vo Východnej a Strednej Európe.

Pamäť žien

2000 - 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátorka: Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

Historische Stereotypenforschung

1999 – 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Carl von Ossietzky Institut, Universität Oldenburg, Nemecko; prof. H.H. Hahn.
Koordinátorka za slovenskú stranu: Historický ústav SAV, PhDr. E. Mannová, CSc.

A living family photographic archive of Jewish Central Europe

1999 – 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátor a finančné zabezpečenie: Centropa Pix, Central Europe Center for Research and Documentation, Viedeň;
Vedúci projektu: Ed Serotta; koordinátor slov. časti: PhDr. P. Salner, CSc.

Etnologické aspekty medzigeneračného prenosu a generačnej príznakovosti hodnôt a noriem kultúry

1998 - 2000

VEGA projekt - Ethnological Aspects of Inter-generation Transfer and Generation Specifics of Values and Cultural Standards
Meno zodpovednej riešiteľky: Hana Hlôšková, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1998- 31.12.2000

Folklór – jeho slovakistické a europeistické kontexty (k žánrovým a tematickým aspektom štúdia slovenského folklóru)

1998 – 2000

VEGA projekt - Folklore - Slovakian and European Contexts (on Genre and Thematic Aspects of Slovak Folklore Study)
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, PhDr., DrSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1998 – 31.12.2000

Etnokultúrna identifikácia a folklór v inoetnickom prostredí

1998 - 2000

Medzinárodný Slov.-bulharský bilaterálny vedecko-výskumný projekt nadväzujúci na dohodu v rámci MAD
Náplň projektu: výskum slovenskej menšiny v Bulharsku a Bulharov na Slovensku
Spolupracujúca inštitúcia: Institut za folklor Bulharskej akadémie vied

Historische Stereotypenforschung

1997 - 2000

Medzinárodný projekt
Koordinujúca inštitúcia: Universität Oldenburg, SRN
Koordinátorka za slovenskú stranu: PhDr. Elena Mannová, CSc., HÚ SAV

Miesta pamäti/Errinerungsorte in der Slowakei und in Österreich/ Lieux de memoire

1999 - 2000

Medzinárodný projekt EÚ – INTERREG II.A – Small Projects Funds
Koordinujúca inštitúcia: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien, Rakúsko
Koordinátorka za slovenskú stranu: PhDr. Elena Mannová, CSc., HÚ SAV

Sommerakademie Volkskultur 2000

2000 (máj až september)

Medzinárodný projekt
Koordinátor-organizátor: Volksliedwerk, Universität Wien, Ethnographisches Museum Schloss Kittsee (Ing. Michael Wese, Prof. Klaus Beitl)
Koordinátorky za slovenskú stranu: PhDr. G. Kiliánová, CSc.(ÚEt SAV), Doc. PhDr. M. Paríková, CSc. (FiF UK)