Ukončené projekty

Nie

​Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách

2009 - 2010

Projekt APVV - účasť na novej výzve
Koordinátori: ÚEt SAV Bratislava, SR; Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ľubľana, Slovinsko 
Hlavné riešiteľky: Ingrid Slavec-Gradišnik, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 
Ľubľana; Gabriela Kiliánová, ÚEt SAV Bratislava 

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 - 2010

Číslo projektu: 17/2007
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupca vedúcej projektu: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Konštrukcia života židovskej minority Slovenska po roku 1945 v biografických naratívoch

2008 - 2010

Číslo projektu: 21/2008
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.,

​Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2009 - 2010

Podaný návrh projektu - Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska 
Nositelia projektu: Národné osvetové centrum, Bratislava a Ústav etnológie SAV 
Riešitelia za ÚEt SAV: G. Kiliánová, D. Luther, P. Slavkovský, J. Zajonc, K. Popelková 

Trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete (SUS.DIV)

2006 - 2010

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie SUS.DIV Network of Exellence 
Nositeľ projektu: Faculty of Social and Behavioural Sciences, Tilburg University Zodpovedná vedúca tímu za SR: Alexandra Bitušíková, ÚVV UMB, 
Banská Bystrica

​Realizácia dvojitej etnokultúrnej identity. Bulharsko-slovenské vzťahy

2008 - 2010

Spoluriešiteľské inštitúcie: Inštitút folklóru Bulharskej akadémie vied, Sofia, Bulharsko; Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR 
Koordinátori projektu: Za bulharskú stranu Vladimir Penčev; za slovenskú stranu Eva 
Krekovičová 

​Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve

2008 - 2010

Spoločný výskumný projekt Nositelia projektu: ÚEt SAV Bratislava; Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, SR; Institut slavjanovedenia RAN, Moskva, Ruská federácia 
Koordinátorky projektu: za ruskú stranu Elena Uzeneva, za slovenskú stranu Zuzana Profantová

Reflexion kultureller Interferenzräume

2007 - 2010

Medzinárodný projekt - BMBF Projektförderung Geisteswissenschaften im gesellschaflichen Dialog, výzva Bundesministerium für Bildung und Forschung, Nemecko Koordinátor: Geisteswissenschftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig (D)

Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia

2008 – 2010

VEGA projekt - Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Kiliánová Gabriela, PhDr., CSc. 

Folklórne žánre a sociálna komunikácia

2008 – 2010

VEGA projekt - Folklore genres and social communication
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc. PhDr., DrSc.