Ukončené projekty

Nie

Realizácia dvojitej etnokultúrnej identity. Bulharsko-slovenské vzťahy

2008 – 2010

Medzinárodný projekt
Spoluriešiteľské inštitúcie: Inštitút folklóru Bulharskej akadémie vied, Sofia, Bulharsko; Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR
Koordinátori projektu: Za bulharskú stranu Vladimir Penčev; za slovenskú stranu Eva 
Krekovičová 

Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (medzinárodný projekt)

2008 – 2010

Medzinárodný projekt
Nositelia projektu: ÚEt SAV Bratislava; Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, 
SR; Institut slavjanovedenia RAN, Moskva, Ruská federácia 
Koordinátorky: Za ruskú stranu Elena Uzeneva, za slovenskú stranu Zuzana Profantová

Reflexion kultureller Interferenzräume

2007 - 2010

Medzinárodný projekt - BMBF Projektförderung Geisteswissenschaften im gesellschaflichen Dialog, výzva Bundesministerium für Bildung und Forschung, Nemecko 
Koordinátor: Geisteswissenschftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig (D)

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky

2008 - 2010

VEGA projekt - The History of Ethnology in Slovakia in the 20th Century. The Institutions, Personalities, Projects, and Result
Nositeľ projektu: Katedra etnológie a etnomuzikológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre 
Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

2008 - 2010

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and 
Leisure Activities in Slovakia
Nositeľ projektu: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mgr. 
Ivan Chorváth, CSc.
Meno zodpovedného riešiteľa: Zuzana Búriková, Mgr., PhD.

Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia

2008 - 2010

VEGA projekt - Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.

Folklórne žánre a sociálna komunikácia

2008 - 2010

VEGA projekt - Folklore genres and social communication
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.

Urbánne prostredie ako priestor diverzity

2008 - 2010

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti

2008 - 2010

VEGA projekt - Socio-cultural Change and Adaptation: Transformative Processes in 
Contemporary Slovak Society
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

Centrum excelentnosti COPART

2007 - 2010

Nositeľ projektu: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Gabriel 
Bianchi, PhDr., CSc.
Zodpovedný riešiteľ v ÚEt SAV: Peter Salner, PhDr., DrSc.