Ukončené projekty

​Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti

2008 - 2010

VEGA projekt - Socio-cultural Change and Adaptation: Transformative Processes in Contemporary Slovak Society.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Podoba Juraj, PhDr., CSc. 

​Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

2008 - 2010

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and Leisure Activities in Slovakia.
Nositeľ projektu: ÚVaV Univerzita Mateja Bela 
Spoluriešiteľské organizácie: Ústav etnológie SAV, Bratislava, Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica 

​Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky.

2008 - 2010

VEGA projekt - The History of Ethnology in Slovakia in the 20th century. The Institutions, Personalities, Projects, and Result.
Nositeľ projektu: UKF Nitra 
Spoluriešiteľské organizácie: KEKA FiFUK Bratislava, ÚEt SAV Bratislava 

​Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách

2009 - 2010

Projekt APVV - účasť na novej výzve
Koordinátori: ÚEt SAV Bratislava, SR; Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ľubľana, Slovinsko 
Hlavné riešiteľky: Ingrid Slavec-Gradišnik, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 
Ľubľana; Gabriela Kiliánová, ÚEt SAV Bratislava 

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 - 2010

Číslo projektu: 17/2007
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupca vedúcej projektu: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Konštrukcia života židovskej minority Slovenska po roku 1945 v biografických naratívoch

2008 - 2010

Číslo projektu: 21/2008
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.,

​Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2009 - 2010

Podaný návrh projektu - Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska 
Nositelia projektu: Národné osvetové centrum, Bratislava a Ústav etnológie SAV 
Riešitelia za ÚEt SAV: G. Kiliánová, D. Luther, P. Slavkovský, J. Zajonc, K. Popelková 

Trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete (SUS.DIV)

2006 - 2010

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie SUS.DIV Network of Exellence 
Nositeľ projektu: Faculty of Social and Behavioural Sciences, Tilburg University Zodpovedná vedúca tímu za SR: Alexandra Bitušíková, ÚVV UMB, 
Banská Bystrica

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 - 2010

Číslo projektu: 17/2007 
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupkyňa vedúcej projektu: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

​Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve

2008 - 2010

Spoločný výskumný projekt Nositelia projektu: ÚEt SAV Bratislava; Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, SR; Institut slavjanovedenia RAN, Moskva, Ruská federácia 
Koordinátorky projektu: za ruskú stranu Elena Uzeneva, za slovenskú stranu Zuzana Profantová

Reflexion kultureller Interferenzräume

2007 - 2010

Medzinárodný projekt - BMBF Projektförderung Geisteswissenschaften im gesellschaflichen Dialog, výzva Bundesministerium für Bildung und Forschung, Nemecko Koordinátor: Geisteswissenschftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig (D)

Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia

2008 – 2010

VEGA projekt - Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Kiliánová Gabriela, PhDr., CSc. 

Folklórne žánre a sociálna komunikácia

2008 – 2010

VEGA projekt - Folklore genres and social communication
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc. PhDr., DrSc.

Urbánne prostredie ako priestor diverzity

2008 – 2010

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

2008 – 2010

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and 
Leisure Activities in Slovakia
Nositeľ projektu: ÚVaV Univerzita Mateja Bela 
Spoluriešiteľské organizácie: Ústav etnológie SAV, Bratislava, Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica