Urbánne prostredie ako priestor diverzity

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies). 

Nositeľ projektu: ÚEt SAV Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Evidenčné číslo projektu: 2/0122/08 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2008–31.12.2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: