Urbánne prostredie ako priestor diverzity

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies)

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 

Evidenčné číslo projektu: 2/0122/08 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2008 – 31.12.2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: