Urbánne prostredie ako priestor diverzity

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies)

Nositeľ projektu: ÚEt SAV

Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0122/08

Dátum začiatku/ukončenia projektu: 1.1.2008 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: