Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i., je odborný orgán inštitúcie s kompetenciami v oblasti koncepcie vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia, ako aj v procese hodnotenia účinnosti riadenia organizácie.
Schvaľuje návrhy projektov a školiteľov Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i.. pre študijné odbory v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení. Od roku 2001 zriadila Vedecká rada odborné semináre Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v. v. i.. Ich cieľom je rozvíjať vedecké myslenie na pracovisku a zabezpečiť informovanosť o projektoch a úloháchktoré riešia jeho pracovníci a pracovníčky.
V zmysle platného Štatútu Vedeckej rady Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i. bolo dňa 28. 4. 2020 tajným hlasovaním funkčné obdobie predchádzajúcej Vedeckej rady ÚESA SAV predĺžené do 31.10. 2020. Voľby súčasnej Vedeckej rady ÚESA SAV v.v.i. prebehli 26. 10. 2020 a vzišlo z nich nasledovné zloženie VR:

Predsedníčka vedeckej rady

Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
tel.: 02-5296 4707, kl. 110
e-mail: alexandra.bitusikova@savba.sk

Tajomník vedeckej rady

Mgr. Andrej Belák, PhD.
tel.: 02-5296 4707, kl. 112
e-mail: andrej.belak@savba.sk

Vedecká rada

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Mgr. Ing. Daniel Škobla, PhD.
Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (Univerzita Karlova, externá členka)
Prof. Elena Marushiakova, PhD. (CSc) (University of St. Andrews, externá členka)
 

Voľby do vedeckej rady 2020

Volebný poriadok na funkciu člena VR ÚESA SAV v.v.i.
Oznam o konaní volieb VR ÚESA SAV v.v.i.
Zoznam oprávnených voličov
Zoznam právoplatných kandidátov

Zobraziť plávajúce menu