Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, je odborný orgán inštitúcie s kompetenciami v oblasti koncepcie vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia, ako aj v procese hodnotenia účinnosti riadenia organizácie.
Schvaľuje návrhy projektov a školiteľov Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. pre študijné odbory v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení. Od roku 2001 zriadila Vedecká rada odborné semináre Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Ich cieľom je rozvíjať vedecké myslenie na pracovisku a zabezpečiť informovanosť o projektoch a úloháchktoré riešia jeho pracovníci a pracovníčky.
V zmysle platného Štatútu Vedeckej rady Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV bolo dňa 28. 4. 2020 tajným hlasovaním funkčné obdobie Vedeckej rady ÚESA SAV predĺžené do 31.10. 2020 s podmienkou, že VR zorganizuje voľbu novej VR hneď po skočení mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID 19.

Predsedníčka vedeckej rady

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
tel.: 02-5296 4707, kl. 110
​e-mail: monika.vrzgulova@savba.sk

Tajomník vedeckej rady

 PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
tel.: 02-5296 4707, kl. 110
e-mail: juraj.zajonc@savba.sk

Vedecká rada

Mgr. Daniel Škobla, PhD.
Mgr. Andrej Findor, PhD. (Fakulta ekonomických a sociálnych vied UK, externý člen)
Mgr. Jana Nosková, PhD. (Etnologický ustav AV ČR, Brno, externá členka)

Voľby do vedeckej rady 2020

Volebný poriadok na funkciu člena VR ÚESA SAV
Oznam o konaní volieb VR ÚESA SAV
Zoznam oprávnených voličov
Zoznam právoplatných kandidátov

Zobraziť plávajúce menu