Vedecké zbierky ÚESA SAV

Vedecké zbierky ÚESA SAV sú aktuálne z technických príčin uzavreté!
Vedecké zbierky  sa v ÚESA SAV začali budovať od roku 1953 ako organická a nevyhnutná súčasť pracoviska. Obsahujú textové, obrazové a mutlimediálne dokumenty, ktoré vznikli v priebehu vedeckovýskumnej činnosti.
Materiály sa spracovávali podľa klasifikačného systému, ktorý sa v priebehu rokov modifikoval. V posledných rokoch sa pracuje najmä na digitalizácii materiálov a tvorbe databázových systémov. Okrem materiálu z terénnych výskumov pracovníkov obsahujú archívne fondy ústavu aj zvykoslovný materiál z dotazníkovej akcie Národopisného odboru MS v roku 1942; zbierku ľudových rozprávok, ktorá vznikla na základe výskumov poslucháčov slovenského jazyka pod vedením F. Wollmana; dotazníkový materiál z rozsiahlych výskumov pre EAS a archív balád, rozprávok a prísloví.

 

Digitálny archív 

Digitálny archív obrazových dokumentov Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK v Bratislave vznikol v rámci projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja č. APVV-0530 -06  „Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy (Na základe digitálneho spracovania archívnych dokumentov ÚESA SAV a KEKA FiF UK)“ v rokoch 2007 – 2009. Obsahuje viac ako 143 tisích digitalizovaných obrazových dokumentov (fotografií, diapozitívov a kresieb) z územia Slovenska i niektorých zahraničných výskumných ciest domácich etnológov. Dokumenty zachytávajú skúmané javy tradičnej kultúry –  staviteľstvo, poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, vinohradníctvo, domácka a remeselná výroba, tradičný textil a odev, výročné a rodinné zvyky, výtvarný prejav a ďal. Zobrazenia sú prezentované bez úprav a akejkoľvek grafickej rekonštrukcie, vrátane menej kvalitných či čiastočne poškodených pôvodných dokumentov, ktoré však z vecného hľadiska tvoria integrálnu súčasť archívnych fondov oboch inštitúcií.

Cieľom on-line prezentácie Digitálnych archívov fotografií, diapozitívov a kresieb ÚESA SAV a KEKA FiF UK je umožniť záujemcom o javy tradičnej kultúry z radov odbornej i laickej verejnosti vytvoriť si predstavu o dostupnosti a tematickom zastúpení konkrétnych obrazových dokumentov v uvedených inštitúciách v náhľadovej forme s možnosťou získať po splnení stanovených podmienok plnohodnotné dokumenty pre publikačné, didaktické a ďalšie účely.

Náhľad Digitálnych archívov ÚESA SAV

  1. Archív negatívov nájdete tu a identifikačné údaje dát nájdete tu.

  2. Archív diapozitívov nájdete tu.

  3. Archív kresieb nájdete tu. 

Náhľad Digitálnych archívov KEKA FIF UK

  1. Fond negatívov nájdete tu.

  2. Fond diapozitívov nájdete tu.
     

Kontakt

Zodpovedná osoba: PhDr. Tomáš Kubisa
Tel.: 52964707, klapka 102
E-mail: tomas.kubisa@savba.sk

Výpožičné hodiny 

Vedecké zbierky ÚESA SAV sú aktuálne z technických príčin uzavreté!

Zobraziť plávajúce menu